“Zdecyduj, kto odbierze odpady z twojej firmy” – zachęca Miasto Kraków.  Firmy, od których odpady komunalne odbiera miasto, mogą w terminie do 28 stycznia 2022 r. złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Będzie ono obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Krakowie – zarządca Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy – w uproszczeniu chodzi o nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Będzie ono obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Decyzja o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Firmy, od których odpady komunalne odbiera miasto, mogą w terminie do 28 stycznia 2022 r. złożyć do prezydenta Krakowa pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r.

W oświadczeniu należy wskazać przedsiębiorcę (wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej), z którym została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych, oraz dołączyć do oświadczenia kopię umowy. W innym przypadku, złożone oświadczenie zostanie uznane jako nieskuteczne.

Zawarta umowa powinna zawierać odbiór wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, tj. papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów oraz odpadów zmieszanych.

Oświadczenia wraz z kopią umowy można przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w Krakowie

 

Czytaj więcej

Skomentuj