Koncern Azoty Puławy rozpoczął projekt badawczo-wdrożeniowy, którego celem jest produkcja kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych. Projekt uzyskał akceptację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dostał dofinansowanie w wysokości 4,7 mln zł. Jest to projekt z kręgu tzw. zielonych technologii.

Realizacją projektu zajmuje się grupa specjalistów biochemików i bioinżynierów z puławskiej spółki wraz z naukowcami z Wrocławia (liderem konsorcjum projektowego jest Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o. – tzw. PORT). W ramach projektu, na terenie Zakładów Azotowych „Puławy”, powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe. Ta inwestycja bezpośrednio wpłynie na rozwój potencjału naukowego lokalnych instytucji, m.in. Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Celem projektu jest nad uzyskanie kwasu bio-bursztynowego z wykorzystaniem bakterii. Prace badawcze mają potrwać do 36 miesięcy. Efektem końcowym ma być kwas bio-bursztynowy wytwarzany w oparciu o rentowną technologię jego biosyntezy, która pozwoli nie tylko uzyskiwać produkt biodegradowalny, lecz także m.in. wykorzystywać surowce odnawialne i odpadowe, które nie znalazły zastosowania w innych gałęziach przemysłu. Surowcami mają być odpady z przemysłu chemicznego oraz rolno-spożywczego. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w sierpniu tego roku i potrwa do końca lipca 2022 roku.

Osiągnięcie końcowego celu projektu będzie możliwe m.in. dzięki zastosowaniu metod inżynierii genetycznej. Jesteśmy zainteresowani zapewnieniem opłacalności finansowej tego bioprocesu i jego komercyjnym wykorzystaniem. Ważne jest, że projekt ten wpisuje się w najnowsze trendy rynku chemicznego, który coraz częściej sięga po narzędzia biotechnologiczne i poszukuje czystych („zielonych”) produktów i ich metod wytwarzaniaw tym przypadku z wykorzystaniem bakterii – podkreśla dr Krzysztof Bednarz, Prezes Zarządu Grupy Azoty Puławy.

Kwas bursztynowy ma szerokie zastosowanie. Poza wykorzystaniem w przemyśle spożywczym, paszowym i farmaceutycznym, może być surowcem do wytwarzania tworzyw sztucznych, takich jak w pełni biodegradowalny poli(bursztynian butylenu) (PBS) czy poliuretany, rozpuszczalniki i plastyfikatory. Prace nad kwasem bio-bursztynowym prowadzone są w specjalnie doposażonym w tym celu laboratorium w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Całkowity koszt projektu szacowany jest na ponad 6,5 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 4 Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Grupa Azoty PUŁAWY z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju współpracuje nieprzerwanie od 2013 r. Obecnie realizowanych jest pięć projektów, które uzyskały łączne dofinansowanie w wysokości blisko 7 mln zł.

Źródło: Radio Lublin

Czytaj więcej

Skomentuj