Coraz więcej mieszkańców Warszawy zbiera selektywnie odpady – tak chwalą mieszkańców stolicy władze miasta. Poziom recyklingu wyniósł w 2017 r. – 20 proc. Przypomnijmy, że do 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu powinien wynieść 50 proc.

Władze Warszawy poinformowały, że 2017 r. zanotowano wzrost łącznej masy odbieranych – papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w stosunku do lat poprzednich. Świadczy to o bardziej powszechnej i lepszej jakościowo selektywnej zbiórce odpadów komunalnych wśród mieszkańców stolicy.

W 2017 r., dzięki współdziałaniu mieszkańców, ograniczono masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Zwiększył się też poziom recyklingu, czyli przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych tj. papier, metal, tworzywa sztuczne czy szkło, a także recyklingu niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Wyniósł on w 2017 r. 20 proc.

Mobilne PSZOK-i przyjadą samochodem

Władze miasta utworzyły stacjonarne i mobilne punkty, które bezpłatnie przyjmują od mieszkańców odpady komunalne. Nie wszystkie odpady można wyrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne, dlatego na terenie stolicy powstały dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK-i), które bezpłatnie przyjmują przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów.

Warszawa jest rozległa i zakorkowana, dlatego uruchomiono też mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. MPSZOK-i). To odpowiednio przystosowane i oznakowane pojazdy przeznaczone do bezpłatnego przyjmowania od mieszkańców odpadów komunalnych niebezpiecznych, takich jak baterie, akumulatory, opakowania po farbach, detergentach czy środkach ochrony roślin.

Pojazdy zatrzymują się w określonych godzinach w wyznaczonych 40 punktach na terenie miasta, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronach internetowych. W latach 2015-2017 punkty te odwiedziło ponad 18 tys. mieszkańców.

W latach 2015-2017 mieszkańcy przynieśli ponad 2 tys. ton  odpadów. Były to głównie zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe i odpady zielone.

Zbierają leki, elektrośmieci i termometry

Informacje dotyczące punktów zbierania odpadów komunalnych oraz aptek zbierających przeterminowane leki i termometry rtęciowe udostępniono w 2017 r. w serwisie mapowym Warszawy. Od 2017 r. mieszkańcy mogą bezpłatnie wyrzucać tego rodzaju odpady do specjalnych pojemników rozstawionych w ponad 600 lokalizacjach na terenie miasta. W 2017 r. zebrano łącznie 315 ton przeterminowanych leków oraz 273 kg termometrów rtęciowych.

Miasto nawiązało współpracę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego ElektroEko. Dzięki temu warszawiacy mogą w łatwy sposób pozbyć się niebezpiecznych odpadów, jakimi są tzw. elektrośmieci.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest od mieszkańców w wyznaczonych miejscach w każdej dzielnicy.

W przypadku dużych elektroodpadów, tj. lodówki, pralki itp., można bezpłatnie skorzystać z usługi odbioru bezpośrednio z domu. Usługa ta wykonywana jest również przez inne firmy, np. Remondis Electrorecycling.

Baterie i akumulatory zbieramy przy współpracy firmy Reba Organizacja Odzysku S.A., której pojemniki ustawione są w 648 punktach w urzędach i placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Warszawy. Zarówno baterie, jak i sprzęt elektryczny i elektroniczny, mieszkańcy mogą także oddawać do PSZOK-ów.

Czytaj więcej

Skomentuj