(21.08.2007) Samorządy i firmy, które w latach 2007-2013 zainwestują w odnawialne źródła energii, mogą liczyć na dofinansowanie z puli pół miliarda euro w ramach polityki spójności .

Głównym źródłem pomocy publicznej na przedsięwzięcia w sektorze energetyki będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), w ramach którego Priorytet X: "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku" przewiduje nowe, niewystępujące w poprzedniej perspektywie budżetowej (2004 – 2006) możliwości wsparcia dla projektów mających na celu poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji energii, jak również wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw – informuje "Rzeczpospolita".

Pomoc ta jest adresowana raczej do większych firm, gdyż na dofinansowanie mogą liczyć projekty o wartości co najmniej 20 mln zł. realizowane przez przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego i podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie zawartych z nimi umów oraz te, w których samorząd posiada większość udziałów lub akcji – wyjaśnia "Rz".

W ramach Działania 10.4 PO IŚ o dofinansowanie będą mogły się ubiegać projekty polegające na budowie nowych jednostek lub zwiększeniu mocy istniejących jednostek wytwarzania energii cieplnej albo energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

W wypadku produkcji ciepła kwalifikować się będą jedynie projekty oparte na wykorzystaniu energii słonecznej lub geotermalnej, w przypadku produkcji energii elektrycznej zaś – projekty wykorzystujące energię wiatru, energię wody (ale tylko w elektrowniach wodnych o mocy do 10 MW), spalanie biomasy lub spalanie biogazu (z wyłączeniem współspalania biomasy lub biogazu z paliwami kopalnymi).

Projekty zakładające budowę jednostek kogeneracyjnych wytwarzających energię elektryczną i ciepło w oparciu o źródła odnawialne również będą mogły ubiegać się o dofinansowanie, ale w ramach Działania 10.1 PO IŚ – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Jeśli chodzi o wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych (Działanie 10.5 PO IŚ), na wsparcie mogą liczyć inwestycje polegające na budowie instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw. Nie będą natomiast dofinansowane projekty dotyczące produkcji bioetanolu oraz czystego oleju roślinnego. Wyłączenie to wynika z faktu, iż bioetanol traktowany jest jako produkt rolny.

O szansach na zdobycie dofinansowania, obok stopnia przygotowania projektu do realizacji, decydować będą przede wszystkim takie czynniki, jak liczba i moc planowanych źródeł wytwarzania energii z OZE, które zostaną przyłączone do sieci w wyniku realizacji projektu.źródło: Rzeczpospolita

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj