Rząd przyjął raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010-2019.

Raport określa cele związane z udziałem energii elektrycznej, wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii, w krajowym jej zużyciu w latach 2010-2019. Założono, że udział energii elektrycznej, wytworzonej w odnawialnych źródłach, w całkowitym jej zużyciu będzie rósł: z 8,85 proc. w 2011 r. przez 13 proc. w 2015 r. do 16,78 proc. w 2019 r.

Raport zakłada kontynuację działań zmierzających do zwiększania zużycia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Chodzi m.in. o wydawanie tzw. zielonych certyfikatów, zwolnienie z akcyzy energii wytworzonej w OZE, a także bezpośrednie wsparcie ze środków unijnych, przede wszystkim z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Nadal będzie istniał obowiązek zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przez zakłady energetyczne po cenie ustalonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Przewidziano również kontynuowanie wsparcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozwojowi i promowaniu energetyki ze źródeł odnawialnych będzie służyć także realizacja zadań zawartych w dokumentach rządowych („Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, „Kierunki rozwoju biogazowi rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”, znowelizowana ustawa Prawo energetyczne).

W raporcie wskazano także nowe działania, jakie mają przyczynić się do wzrostu udziału energii elektrycznej, wytworzonej w źródłach odnawialnych, w jej ogólnym zużyciu. Chodzi głównie o skierowanie większego, systemowego wsparcia na rozwój sektora energetyki odnawialnej. Działania podejmowane na rzecz wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych będą wymagały wprowadzenia w regulacjach prawnych wielu zmian dotyczących m.in.: definicji, celów i niezbędnych środków do ich osiągnięcia, zasad obliczania udziału energii z OZE, procedur administracyjnych, przepisów i kodeksów, gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z OZE oraz sprawozdawczości.

Konieczne będzie też uporządkowanie i usystematyzowanie wsparcia, które będzie udzielane producentom energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Opracowane zostaną nowe zasady takiego wsparcia. Będzie ono zależeć od nośnika energii odnawialnej, zainstalowanej mocy urządzeń generujących energię oraz daty włączenia do eksploatacji lub modernizacji. Szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w ustawie o energii ze źródeł odnawialnych, która będzie procedowana przez rząd w drugim kwartale 2011 r. Założono w niej wdrożenie jednolitego i czytelnego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii. System będzie opierał się na mechanizmie tzw. świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty). Ma stanowić wystarczającą zachętę do budowy nowych mocy wytwórczych, a tym samym spowodować zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

W I połowie br. będzie także procedowana przez rząd ustawa o korytarzach przesyłowych, która przyspieszy rozwój infrastruktury sieciowej na potrzeby przesyłu energii elektrycznej, w tym energii pochodzącej z OZE. W planach są również regulacje ułatwiające dostęp do sieci wytwórcom energii ze źródeł odnawialnych.

źródło: premier.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj