Modernizacja zakładu gospodarki odpadami w Jarocinie będzie kosztować ok. 100 mln zł. 60 mln zł będzie pochodzić z dotacji i pożyczek od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa.

Inwestycja obejmie także budowę placu do przerobu odpadów budowlanych, wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. Powiększona zostanie także kompostownia odpadów oraz place kompostowe.

– W związku ze zwiększającym się strumieniem odpadów biodegradowalnych, inwestowanie w infrastrukturę niezbędną do prawidłowego przetwarzania tego typu odpadów jest nie tylko racjonalne, ale wręcz konieczne – mówi Witold Gibasiewicz, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie.

– Realizowane inwestycje mają doprowadzić do tego, aby nasz zakład jeszcze efektywniej wykorzystywał wszystkie rodzaje odpadów. By osiągnąć zamierzenia, spółka kolejny raz inwestuje w coraz nowocześniejsze instalacje, urządzenia i elementy konstrukcji. Odpady  biodegradowalne zbierane selektywnie można w 100% przetworzyć w produkt bez konieczności ich składowania – dodaje prezes.

Na rozbudowę zakładu została podpisana umowa o dofinansowanie z NFOŚiGW. Wyniesie ono niemal 38,5 mln zł. NFOŚiGW udzieli dodatkowo pożyczki w wysokości ponad 22 mln zł. Pozostałą kwotę – blisko 40 mln zł stanowić będą środki własne spółki.

– Pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków dotyczących wsparcia finansowego inwestycji pokazuje, że warto nam zaufać, bo środki które inwestujemy zwrócą się pod postacią czystszego środowiska – podkreśla prezes ZGO-WCR.

Czytaj więcej

Skomentuj