Do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny. Projekt przewiduje m.in. specjalne zasady naliczania opłat za odbiór odpadów wytwarzanych przez jednostki.

Projekt dotyczy sytuacji, w której dochodzi do czasowego rozmieszczenia na terenach gmin jednostek wojskowych, żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w tych jednostkach oraz osób towarzyszących siłom zbrojnym. A także magazynowania lub przechowywania urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego – poza budynkami, lokalami i gruntami przeznaczonymi na zakwaterowanie stałe.

Zapłata z budżetu państwa

Wydatki z tytułu zakwaterowania przejściowego, poniesione przez organy wojskowe, są pokrywane z budżetu państwa. „Należności za zakwaterowanie przejściowe będą ustalane w drodze decyzji administracyjnych w odniesieniu do właścicieli nieruchomości będącymi osobami fizycznymi lub prawnymi. Zaproponowano określić stawki należności w wysokości 125 % stawek czynszu za najem analogicznych lokali użytkowych na danym terenie ogłaszanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i obowiązujących na terenie gminy, na której znajdują się nieruchomości zajęte na zakwaterowanie – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Porozumienia z właścicielami lub zarządcami

Należności za zakwaterowanie przejściowe na terenach i obiektach będących własnością Skarbu Państwa będą ustalane w drodze porozumienia z zarządcami lub użytkownikami tych nieruchomości. „W tym przypadku należności będą obejmowały ponoszenie lub zwrot zwykłych kosztów utrzymania nieruchomości (prąd, woda, gaz, odpady, ścieki, bieżące konserwacje urządzeń i drobne naprawy związane z eksploatacją obiektów), w zakresie uregulowanym w art. 260 § 1 Kodeksu cywilnego który stanowi: “Użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. O potrzebie innych napraw i nakładów powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela i zezwolić mu na dokonanie potrzebnych robót”.

Nie dla stawek rynkowych

Autorzy projektu zauważają, że zakwaterowanie przejściowe będzie się odbywało w sytuacjach szczególnych, daleko odmiennych od normalnego funkcjonowania gospodarki narodowej na danym obszarze. „W okresach wskazanych w rozporządzeniu (stan wojenny, wojna, mobilizacja) maksymalnie zostaje ograniczona działalność gospodarcza wolnorynkowa, w tym także w zakresie możliwości swobodnego przemieszczania się obywateli – osób fizycznych do hoteli, pensjonatów itp. Zatem ustalanie stawek należności w oparciu o poziom cen rynkowych w rzeczonym okresie zajęcia nieruchomości przez wojsko będzie w zasadzie niemożliwe” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wypłata należności z tytułu zakwaterowania przejściowego będzie realizowana przez ww. organy wojskowe w terminie do 30 dni od dnia zwolnienia nieruchomości lub miesięcznie z dołu za dłuższe okresy zajęcia nieruchomości, a wydatki będą pokrywane ze środków budżetu państwa w części obrona narodowa, pozostających w dyspozycji wojskowych oddziałów gospodarczych, przewidzianych na bieżące wydatki rzeczowe.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Czytaj więcej

Skomentuj