Najpierw policzyli teraz będą usuwać. Ponad 2 tysiące ton azbestu zgłosili wrocławianie podczas inwentaryzacji tego materiału na terenie gminy. Zgodnie z prawem azbest powinien być usunięty do końca 2032 r.

Inwentaryzacja azbestu była prowadzona przez dwa lata. W 2010 i 2011 wrocławianie zgłosili ponad 2 tys. ton tego materiału, który między innymi używany był do pokrywania dachów. Teraz ten szkodliwy materiał, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, powinien być usunięty do końca 2032 r. Ma w tym pomóc opracowany przez Wydział Środowiska i Rolnictwa magistratu "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Wrocławia na lata 2012-2032".

Do 19 marca b.r. WŚiR Urzędu Miejskiego przyjmuje deklaracje przystąpienia do programu. W tym roku w jego ramach przewiduje się dofinansowanie w wysokości od 85 do 100% kosztów demontażu wyrobów azbestowych oraz ich transportu i unieszkodliwienia na składowisku odpadów. Zadanie będzie realizowane przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę Wrocław w drodze przetargu.

Gmina nie będzie pokrywać kosztów wymiany wyrobów azbestowych na bezazbestowe. Dlatego przy składaniu deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na taką wymianę. Dla każdego obiektu należy sporządzić oddzielną deklarację.

Wszystkie osoby, które zgłosiły wykorzystywanie wyrobów azbestowych na terenie Wrocławia podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w latach 2010-2011, otrzymają druki deklaracji pocztą. Druki dostępne są również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie Wydziału przy ul. W. Bogusławskiego 8, 10. Deklaracje należy przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. W. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław lub składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału, w pokoju nr 403 przy ul. W. Bogusławskiego 8, 10.

Termin składania Deklaracji na rok 2012 – do dnia 19 marca 2012 r.

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z realizacją usuwania wyrobów azbestowych. Podjęcie przez Gminę Wrocław działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ponadto przewiduje się weryfikację złożonych deklaracji.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektu musi się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Prace te mogą wykonywać wyłącznie uprawnione podmioty posiadające stosowne zezwolenia (decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami uwzględniającą wytwarzanie odpadów azbestowych). Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w sposób uniemożliwiający emisję włókien azbestu do środowiska, a po ich wykonaniu wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi obiektu oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat.

źródło: wroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj