Trzynaście dawnych wsi i trzy miasteczka, które zostały włączone w granice administracyjne Wrocławia zostaną odnowione. Od marca do czerwca będą trwały konsultacje społeczne, podczas których zostanie opracowany plan działań.

– Ważnym aspektem są zapisy ustawy o rewitalizacji, która ogranicza obszar rewitalizacji w każdym mieście do terenu obejmującego maksymalnie 20% jego powierzchni i zamieszkałego przez 30% mieszkańców miasta, na którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz dodatkowo infrastrukturalnych, gospodarczych, środowiskowych lub technicznych. Oznacza to także, że aż 80% powierzchni miasta i 70% mieszkańców nie może być beneficjentami programu rewitalizacji – tłumaczy Małgorzata Szafran z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Miasto proponuje rozwiązanie, które pozwoli na objęcie procesem zbliżonym do rewitalizacji większy fragment Wrocławia. Tereny niemieszczące się w ramach ustawowych, potrzebujące zmian, zostaną objęte tzw. odnową.

Na potrzeby procesu miasto zostanie podzielone na dwie strefy: podlegającą rewitalizacji i drugą, w której może być przeprowadzana wyłącznie odnowa. Cała rewitalizacja i odnowa zostanie rozłożona na minimum 10 lat. Wrocławski magistrat podkreśla, że ze względu na społeczny aspekt całego procesu za wykonanie zadania odpowiedzialny będzie departament spraw społecznych, a nie departament architektury, jak to miało miejsce dotychczas.

Komórka utworzona jest odpowiedzialna m.in. za przygotowanie, organizację i prowadzenie procesu rewitalizacji oraz inicjowanie i koordynację działań w dziedzinie rewitalizacji podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, spółki miejskie i miejskie jednostki organizacyjne.

W marcu ma się rozpocząć proces konsultacyjno-informacyjny mający na celu wyznaczenie obszaru rewitalizacji oraz odnowy.

Plany na 2019 r. obejmują:

  • kontynuacja dotychczas prowadzonych działań rewitalizacyjnych;
  • ustalenie w toku szerokich działań konsultacyjno-informacyjnych zasięgu obszaru rewitalizacji (maks 20% powierzchni miasta);
  • ustalenie w toku szerokich działań konsultacyjno-informacyjnych zasięgu obszaru odnowy;
  • przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji;
  • przygotowanie projektu Zarządzenia Prezydenta o wyznaczeniu obszaru odnowy na terenie dawnych wsi i miasteczek;
  • partycypacyjne przygotowanie założeń funkcjonowania we Wrocławiu Komitetu Rewitalizacji;
  • ustalenie zasad finansowania.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj