W Bydgoszczy z odpadów zielonych powstaje nawóz organiczny „Pronatural”. Właśnie uzyskał status produktu i tym samym został dopuszczony do obrotu handlowego.

Selektywnie zebrane odpady zielone trafiają do kompostowni, która powstała w ramach projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. W efekcie otrzymywany jest kompost posiadający wartości nawozowe, nadający się do bardzo szerokiego wykorzystania.

– Kolejny odpad wytwarzany przez mieszkańców Bydgoszczy, dzięki selektywnej zbiórce, ale i inwestycjom zrealizowanym przez miasto w ostatnich latach znalazł „drugie życie”mówi Adam Musiała, dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Kompostowanie z odpadów roślinnych

W skład materiału poddawanego kompostowaniu wchodzą: liście, trawa, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni, odpady pochodzenia roślinnego z targowisk, parków, zieleńców miejskich i ogrodów. W składzie kompostowanej masy nie znajdują się natomiast odpady pochodzenia zwierzęcego, ani żadne ich pochodne. Masa nie zawiera ponadto odpadów kuchennych.

Zastosowana technologia minimalizuje negatywne oddziaływanie na środowisko, nie powoduje przekroczeń emisji zanieczyszczeń dzięki m.in. przeprowadzeniu intensywnego procesu aerobowego w biokomórkach o pojemności odpowiadającej dziennym dostawom, w zamkniętym pomieszczeniu, kontrolowanym przez urządzenia procesowe, z odprowadzeniem wszelkich gazów do systemu usuwania zapachów.

Proces kompostowania zachodzi w dwóch fazach: intensywne kompostowanie (etap początkowy), zwane także wysokotemperaturowym oraz faza dojrzewania kompostu, nazywana kompostowaniem mezofilowym. Czas przebiegu faz zależy od składu kompostowanej biomasy i stosowanej technologii. Wydajność kompostowni sięga 4000 t/rok.

Kolejny krok w stronę ekologii

Decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 stycznia ProNatura otrzymała pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego pod nazwą „Pronatural”.

Nawóz będzie sprzedawany luzem w kontenerach (na naczepach) oraz w 25-litrowych workach. Kompost zawiera substancje organiczne i składniki pokarmowe dla roślin NPK, czyli azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny. Może być stosowany w uprawach rolniczych roślin polowych na wszystkich glebach i w rekultywacji gleb zdegradowanych.

– Jeszcze kilka lat temu ProNatura kojarzona była wyłącznie z odbiorem odpadów. Dziś oprócz tej działalności produkujemy m.in. energię cieplną, elektryczną, wreszcie nawóz organiczny oraz edukujemy mieszkańców. To wszystko w zgodzie z naszym hasłem „z myślą o ekologii” – mówi prezes zarządu ProNatury Konrad Mikołajski.

Czytaj więcej

Skomentuj