Komisja Europejska przyjęła zieloną księgę, w której przedstawiono różne opcje działań, jakie Unia Europejska może podjąć w celu ochrony lasów oraz opcje dotyczące podejścia do informacji na temat zasobów leśnych i stanu lasów.

Komentarze dotyczące kwestii poruszonych w zielonej księdze otrzymane od społeczeństwa, państw członkowskich, instytucji UE i innych zainteresowanych stron pomogą Komisji w ustaleniu, czy niezbędne jest podjęcie dodatkowych działań na poziomie UE.

– Lasy Europy są cennym zasobem. Musimy chronić je przed szkodliwymi skutkami zmiany klimatu i utratą różnorodności biologicznej. Lasy pełnią wiele funkcji o znaczeniu społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Oznacza to, że stawka jest wysoka. Musimy zbadać, w jaki sposób działania na szczeblu europejskim mogą uzupełnić środki krajowe mające na celu ochronę lasów i zapewnienie wiarygodnych, spójnych i aktualnych informacji o lasach – mówi Janez Potočnik, europejski komisarz ds. środowiska

W zielonej księdze opisano główne wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć lasy Europy. Przedstawiono w niej istniejące systemy informacji o lasach oraz dostępne instrumenty ochrony lasów, a także postawiono szereg pytań związanych z opracowaniem możliwych rozwiązań politycznych na przyszłość. Księga stanowi element działań podjętych w następstwie białej księgi dotyczącej adaptacji do zmian klimatu i przyjętej przez Komisję w kwietniu 2009 r.

Jako że prowadzenie polityki leśnej leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich, debata powinna koncentrować się na ustaleniu, w jaki sposób zmiana klimatu wpływa na warunki prowadzenia gospodarki leśnej i ochrony lasów w Europie oraz w którym kierunku powinna rozwijać się polityka UE, by zwiększyć jej zaangażowanie w inicjatywy podejmowane przez państwa członkowskie.

Lasy i obszary zalesione obejmują w UE ok. 176 mln hektarów, czyli ponad 42 proc. jej powierzchni lądowej. Przez ostatnie 60 lat powierzchnia lasów w UE ciągle rosła. Obecnie stanowią one 5 proc. lasów na świecie. W większości lasów w UE zwiększały się zasoby drewna i węgla, co prowadziło do skutecznego usuwania CO2 z atmosfery. Jednak jak wynika z najnowszych informacji, utrata lasów na całym świecie, postępująca głównie w krajach rozwijających się, i inne powiązane zmiany sposobu użytkowania gruntów są  przyczyną około 12-15 proc. światowych emisji CO2.

źródło: Komisja Europejska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj