Choć miasto może pięknie wyglądać w zimowej szacie, nie można jednak zapominać o zagrożeniach, jakie czyhają na przechodniów na ośnieżonych, śliskich ulicach i chodnikach. Toruńska Straż Miejska przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach ciążących na nich w zimie.

Obowiązki te są zapisane m.in. w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w uchwale Rady Miasta Torunia. Zgodnie z przepisami właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Ich zadaniem jest oczyszczanie chodników ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym.

Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników materiałami szorstkimi np.: piaskiem, bez stosowania środków chemicznych. Zalegający śnieg na chodnikach sprzyja ich śliskości, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia przechodniów. Z dachów i gzymsów obiektów budowlanych, bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami należy usuwać sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu.

Na osoby niewywiązujące się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Natomiast osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku niewywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego. 

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj