Urząd Regulacji przypomina o nowych formularzach opisu techniczno-ekonomicznego projektowanych inwestycji OZE.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że w konsekwencji zmian  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478), do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, składanego do prezesa URE, zezwalającej na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji albo z odnawialnych źródeł energii, należy dołączyć opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji, której rozpoczęcie nastąpi po wejściu w życie tej ustawy (art. 43 ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne).

Na podstawie przesłanego opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji, prezes URE stwierdza w decyzji o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, czy dana inwestycja zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji nie przysługiwałoby świadectwo pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 44 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii (art. 43 ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne).

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, w URE sporządzono i zamieszczono na stronie internetowej URE formularze opisu, o których mowa w art. 43 ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne.

Formularze dotyczą:

  • wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji/ energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, stanowiącej jednostkę kogeneracji;
  • wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska potwierdzenia, o którym mowa powyżej, dla inwestycji, o której mowa w art. 43 ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne (inwestycji, dla której rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie art. 179 pkt 24 ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. po 4 maja 2015 r.), nie może wnioskować do prezesa URE o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 44 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, dla energii elektrycznej wytworzonej w tej inwestycji (art. 43 ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj