Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego przyjął projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z planem gospodarki odpadami na lata 2007-10 (z perspektywą na lata 2011-14).

Dokument, który poddany zostanie konsultacjom społecznym i będzie opiniowany m. in. przez Ministerstwo Środowiska oraz samorządy lokalne, oznacza rewolucję w gospodarce odpadami w regionie. Zgodnie z przyjętym dokumentem, Kujawsko-Pomorskie rozpocznie wdrażanie systemowych rozwiązań w tej dziedzinie.

Oznacza to m.in., że większość spośród istniejących obecnie 91 składowisk odpadów będzie stopniowo wygaszana. Docelowo ich rolę przejmie 11 międzygminnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w skład których wejdzie łącznie 14 wysypisk, rozlokowanych w całym województwie. Kompleksy te będą musiały posiadać niezbędne urządzenia do przetwarzania odpadów oraz instalacje chroniące środowisko przed skażeniem. Każdy z zespołów utylizacyjnych musi obsługiwać obszar zamieszkały przez co najmniej 150 tysięcy ludzi, dlatego będzie eksploatowany wspólnie przez kilka gmin.

Po konsultacjach społecznych oraz uzyskaniu opinii ministra środowiska, samorządów gmin i powiatów regionu, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i regionalnych zarządów gospodarki wodnej, program zostanie uchwalony przez sejmik województwa.źródło: kujawsko-pomorskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj