Od czerwca do sierpnia będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów. Zwycięzcy otrzymają w sumie 30 mln euro.

– O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty ujęte w zaktualizowanych wojewódzkich planach gospodarki odpadami, zgodnych ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ten sposób konkurs wpisuje się w prowadzoną przez nas „rewolucję śmieciową”   – mówi podsekretarz stanu w MŚ Aneta Wilmańska. – Jest to już szósty nabór wniosków. Do tej pory w jego ramach podpisano 33 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 6,5 mld zł, przy kwocie dofinansowania z Funduszu Spójności ponad 3 mld zł.  Ze środków tych zakończono budowę m.in. zakładów zagospodarowania odpadów w Gdańsku, Gorzowie Wlkp., czy Chełmie.

Minister Środowiska ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności – Priorytetu II działania 2.1 (Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) projektów z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach 4 czerwca – 20 sierpnia 2012 r. Na dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach konkursu przewidziano kwotę 30 mln euro. Pieniądze te będą mogły być wydawane do końca 2015 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się kompleksowe, tj. uwzględniające różne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania wielu rodzajów odpadów,  projekty z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 150 tys. mieszkańców. Uprawnionymi do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego (np. spółki komunalne).

Minister Środowiska pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej informacji:

http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/18447_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_w_ramach_dzialania_2_1_poiis_vi_runda_konkursowa.html

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj