Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje kwotą 61 mln zł projekt inwestycyjny zwiększający bezpieczeństwo powodziowe tzw. Węzła Oświęcimskiego. Inwestycję zrealizują Wody Polskie. Efektem bezpośrednim będzie zabezpieczenie przed powodzią miasta i gminy Oświęcim, w tym także całego terenu – Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Całkowity koszt działań zamknie się w kwocie ponad 74 mln zł. – Wspieramy tak ważne inicjatywy, jak ochrona przeciwpowodziowa Węzła Oświęcimskiego z prawdziwą satysfakcją. Chronimy mieszkańców regionu, ale także ważne obiekty kultury i pamięci narodowej, podejmując zarazem działania proekologiczne – powiedziała Anna Król, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Przeciwpowodziowe prace ziemne i melioracyjne przewidziane w ramach inwestycji mają znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa Małopolski, ale także regionu śląskiego.

Sześć zadań inwestycyjnych

Pierwsze przewiduje zbudowanie na Małej Wiśle i Potoku Pławianka pompowni „Pławy”, wraz z nowym wałem o długości ok. 380 m zamykającym zlewnię potoku. Rozbudowywane będą tu także wały już istniejące. Zapewni to bezpieczeństwo w razie ewentualnej powodzi miejscowościom: Brzezinka, Pławy, Harmęże oraz Babice i samemu Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau, czyli umieszczonemu w 1979 r. w rejestrze zabytków przez UNESCO, byłemu niemieckiemu nazistowskiemu obozowi koncentracyjnemu i zagłady (1940-1945).

Pozostałe pięć zadań ureguluje korytarze rzeczne, aby pozostawały bezpieczne wobec wszelkich warunków pogodowych. Rozbudowane zostaną lewe umocnienia Wisły na długości 1661metrów bieżących, wraz z obiektami towarzyszącymi. Kolejny etap ma spowodować przebudowę prawego wału Wisły oraz lewego wału Soły w miejscowościach Broszkowice i Babice (w gminie Oświęcim) oraz Bobrek (w gminie Chełmek, w powiecie oświęcimskim).

Projektowana jest również rozbudowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego na Potoku Gromieckim wraz z rozbudową pompowni „Gromiec” (w miejscowości Gromiec, w gminie Libiąż w powiacie chrzanowskim). Następny krok związany będzie z rozbudową lewego wału Wisły w połączeniu z wałami cofkowymi potoku Regulka. Ten sam lewy wał rzeki będzie wzmocniony również w miejscowości Okleśna (w gminie Alwernia, w powiecie chrzanowskim).

Muzeum będzie zabezpieczone

– Ten projekt oczekiwał na wdrożenie od wielu lat. Na tym obszarze stykają się dwie zlewnie rzek: Małej Wisły i Wisły. To teren geologicznie ukształtowany z tworów, które są przepuszczalne, zatem nieprzeprowadzenie modernizacji wałów przeciwpowodziowych byłoby poważnym zaniedbaniem. Wezbrania wody są groźne, często powodują podtopienia domów, a także obiektów Muzeum, które jest dla naszej kultury i pamięci bardzo ważne. Tak więc to projekt ze wszech miar ważny i potrzebny. Cieszę się, że będziemy mogli go zrealizować – powiedziała Małgorzata Sikora, Dyrektor RZGW/Wody Polskie w Krakowie.

Prace realizacyjne, które planowo mają zakończyć się w 2021 r., będą prowadzone pod nadzorem budowlanym, geotechnicznym, przyrodniczym oraz archeologicznym.

Źródłem dofinansowania projektu jest działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. przepraszam ale nie doczytałem w którym momencie to są działania proekologiczne? Niszczenie dolin rzecznych, regulowanie czyli prostowanie rzek itd to jest dewastacja środowiska nic więcej, komuna wróciła. Ekologicznym działaniem można nazwać tylko i wyłącznie mała retencja lub suche poldery

Skomentuj