Komisja Europejska przyjęła kompleksowy Plan działania na rzecz mobilności w miastach. Plan ten zawiera dwadzieścia konkretnych środków wspierających organy władzy na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w realizacji celów w zakresie mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

– Cieszę się, że mogę przedstawić ten kompleksowy zestaw środków dotyczących mobilności w miastach. Jeszcze nigdy Komisja nie proponowała zestawu konkretnych działań na rzecz dostępnego, bardziej ekologicznego i lepiej zorganizowanego transportu miejskiego. Proponowane środki mają stanowić zachętę i pomoc w rozwiązywaniu problemów, przed którymi stanęły miasta. Dzięki nim miasta będą dysponowały lepszymi informacjami i instrumentami – mówi Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport.

Plan działania powstał w ślad za zieloną księgą na temat mobilności w miastach, którą przyjęto 25 września 2007 r. Debata przeprowadzona po opublikowaniu zielonej księgi potwierdziła, że podjęte na szczeblu UE działania w zakresie mobilności w miastach generują wartość dodaną, przy jednoczesnym poszanowaniu kompetencji organów krajowych, regionalnych i lokalnych.

Zarówno zatory komunikacyjne w miastach, wypadki na drogach, jak i zanieczyszczenie powietrza oraz zużycie energii, mają negatywny wpływ na gospodarkę w Europie i poziom życia wszystkich jej mieszkańców. Ponad 70 proc. ludności UE żyje na obszarach miejskich, a w miastach wytwarzane jest około 85 proc. unijnego PKB. Na transport miejski przypada około 40 proc. emisji CO2 i 70 proc. emisji innych zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego. Ponadto na trzy wypadki śmiertelne jeden ma miejsce na obszarze miejskim.

Rozwiązanie tych problemów będzie odpowiedzią na obawy wyrażane przez społeczeństwo. Dziewięciu na dziesięciu obywateli Unii Europejskiej jest zdania, że sytuacja na drogach w ich miastach powinna ulec poprawie. Rozwiązanie tych problemów ma również zasadnicze znaczenie dla powodzenia ogólnej unijnej strategii przeciwdziałania zmianom klimatu, wspierania wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju.

źródło: KE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj