Business Centre Club, istniejąca od 1991 roku największa polska organizacja indywidualnych pracodawców, opracowała propozycje zmian do ustawy Prawo wodne. Zostały one zgłoszone w trwających konsultacjach.

Klub odniósł się do opublikowanego przed miesiącem projektu nowelizacji ustawy. Prawo wodne obowiązuje dopiero od początku tego roku, a to już druga planowana naprawa ustawy.

Zgody, przyrzeczenia i pozwolenia 

BCC zwrócił uwagę przede wszystkim na wątpliwości dotyczące wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a także stosowania nowego systemu opłat za usługi wodne.

Ponadto analizuje kwestię braku podstaw prawnych do finansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z obszaru gospodarki wodnej.

Projekt ma uprościć formalności postępowania administracyjnego dotyczącego udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz ograniczyć obowiązki przedkładania w postępowaniu pism znajdujących się w posiadaniu organów administracyjnych, co skutkować ma skróceniem procedury i zmniejszeniem biurokracji w postępowaniu.

Prawo wodne z dużą nowelizacją

Aby proponowana regulacja w sposób pełny i stabilny umożliwiła realizację wskazanych w uzasadnieniu celów, tj. doprecyzowania obowiązujących przepisów i usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, jakościowej zmiany w zakresie podziału kosztów na etapie projektowania i wykonywania urządzeń wodnych, a także sposobu ustalania wysokości opłat za usługi wodne, BCC proponuje przeformułowanie niektórych zapisów projektu ustawy, w szczególności art. 188 – mając na uwadze umożliwienie podziału kosztów na etapie projektowania i wykonywania urządzeń wodnych – ponieważ w wielu przypadkach, na etapie projektowania, nie można mówić o właścicielu urządzenia wodnego, które faktycznie jeszcze nie istnieje.

Kpa bez ograniczeń?

Proponuje się też usunięcie z projektu przepisu (art. 301a) ograniczającego stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), ponieważ w uzasadnieniu projektu w żaden sposób nie umotywowano tego ograniczenia.

Tymczasem, w opinii BCC, jest to procedura przewidującą najszerszy katalog gwarancji i metod ochrony praw strony postępowania, w odniesieniu do wymienionych w omawianym przepisie katalogu spraw.

Kwestia wód opadowych

BCC odnosi się też do opublikowanego już projektu nowelizacji Prawa wodnego. Zwraca uwagę na zmianę proponowaną w art. 1 pkt 3 projektu, w którym postuluje się dodanie zakazu wprowadzania wód opadowych lub roztopowych bezpośrednio do wód podziemnych w każdym wypadku, oraz do ziemi, jeżeli zawierają one substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

„…wskazany przez projektodawcę w uzasadnieniu cel może zostać uznany za nieszczególnie przekonujący. Jakkolwiek trafny jest postulat wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, o tyle sformułowanie zakazu wprowadza dodatkowy chaos w regulacji ustawowej. Z jednej bowiem strony, zakaz wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód podziemnych ma na celu (…) doprowadzenie do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących postępowania uzgodnieniowego dla zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w przypadku prowadzenia analogicznych postępowań na obszarze pasa technicznego. Z drugiej strony, zakaz wprowadzania wód opadowych i roztopowych zawierających substancje szkodliwe wydaje się mieć na celu przede wszystkim realizację postulatów ochrony środowiska przed skażeniami. Z jeszcze innej perspektywy, proponowany art. 75a nie odnosi się wprost do celu projektodawców, jakim jest rozszerzenie stosowania przepisów dotyczących jednego z postępowań, wobec czego zamiast usuwać wątpliwości interpretacyjne może przyczynić się do ich zwiększenia” – czytamy w opinii BCC.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj