Krakowski Urząd Miasta prowadzi nabór na dofinansowanie instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. W tym roku przeznaczono na ten cel 500 000 złotych.

Do końca lipca wpłynęło 97 wniosków o udzielenie dotacji. Mogą ubiegać się o nią osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Wysokość dotacji to 50 proc. poniesionych kosztów na realizację inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000 zł. Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa zadanie jest przewidziane do realizacji do roku 2022 r.

Program trwa od 2014 roku. Od tego czasu na dotacje w jego ramach przeznaczono kwotę w wysokości 2 390 000 zł, a pula udzielonego wsparcia wyniosła ponad 1,8 mln zł. Pozwoliło to na wykonanie 384 instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych.

W obliczu zmniejszania się zasobów wód niezwykle istotne jest gospodarowanie wodami, w tym korzystanie z wód deszczowych. Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania umożliwia zasilanie warstwy wodonośnej, a tym samym ogranicza odpływ wody ze zlewni do odbiorników (zarówno do cieków, rowów jak i do kanalizacji). Jest to niezwykle istotne w przypadku wystąpienia ulewnych deszczy i przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Gromadzenie wody deszczowej z jednej strony pomaga rozwiązać problem z jej odprowadzeniem, z drugiej pozwala na oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym, a to z kolei przekłada się na realne oszczędności w każdym budżecie. Deszczówkę można wykorzystać nie tylko do podlewania trawnika, ale także do celów gospodarczo-bytowych np. do prania czy sprzątania.

Czytaj więcej

Skomentuj