Nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ) – EkoMiasto – będzie kształcił studentów na temat zrównoważonego rozwoju, zagospodarowania przestrzeni oraz ekologii w miastach. Studia ruszą od nowego roku akademickiego.

Kierunek został już zatwierdzony przez uczelnię. Studia będą prowadzone wspólnie przez wydziały biologii i ochrony środowiska oraz ekonomiczno-socjologiczny.

Jak wyjaśnia prof. Maciej Bartos, prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, nazwa kierunku pochodzi od angielskiego określenia „Ecocity”, terminu już ugruntowanego w nauce i dobrze oddającego istotę interdyscyplinarnych studiów w obszarze ekonomii i ekologii terenów zurbanizowanych. Jego zdaniem nowy kierunek to innowacyjna i unikalna w skali Polski oferta dydaktyczna.

W odpowiedzi na potrzeby samorządów

– Kierunek EkoMiasto powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez sektor publiczny zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zrównoważonego rozwoju miast – wyjaśnił  prof. Bartos.

– Proces nauczania zogniskowany będzie wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie. Do tych największych problemów współczesnych miast należą m.in. pogarszająca się jakość powietrza, degradacja środowiska, kurczące się obszary zieleni, choroby cywilizacyjne, problemy komunikacyjne czy niedostateczna partycypacja mieszkańców miast – podkreślił prof. Bartos.

Kierunek przyszłości

W Polsce i w całej Unii Europejskiej toczy się obecnie dyskusja na temat konieczności uznania polityki miejskiej za jedną z kluczowych polityk publicznych. To pozwala prognozować, że w niedalekiej przyszłości zwiększy się popyt na specjalistów w tej dziedzinie. Będę oni mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, przede wszystkim w samorządach, jak i w prywatnych firmach m.in. doradczych, z zakresu ochrony środowiska, czy obsługi nieruchomości, a także w organizacjach pozarządowych.

Studia na kierunku „EkoMiasto” będą obejmowały 6 semestrów. Na pierwszych dwóch studenci zdobywać będą wiedzę podstawową w ramach czterech modułów: ekonomia i socjologia miasta, ekologia miasta, samorząd i instytucje miejskie oraz człowiek w mieście.

Na kolejnych dwóch semestrach wprowadzone zostaną moduły pozwalające zrozumieć i uchwycić powiązania między ekonomicznymi, społecznymi, przestrzenno-środowiskowymi oraz instytucjonalnymi aspektami funkcjonowania miasta, tj. planowanie rozwoju miast, adaptacji miast do zmian klimatu, zintegrowany rozwój miasta oraz systemy infrastruktury i monitoring.

Na dwóch ostatnich semestrach studenci będą mieli do wyboru dwie pracownie specjalistyczne dotyczące zintegrowanego rozwoju miasta – w ujęciu środowiskowym lub społeczno-gospodarczym.

W programie studiów zaplanowano przedmioty poświęcone m.in. ekonomii środowiska, konfliktom środowiskowym, wycenie środowiska, kształtowaniu krajobrazu miasta, marketingowi terytorialnemu, wpływowi miasta na zdrowie człowieka, komunikacji społecznej i negocjacjom, GIS, systemom zarządzania miastem, czy rewitalizacji przyrodniczej. Przewidziano także czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Czytaj więcej

Skomentuj