Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. złożyły do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie wniosek o udział prokuratora w postępowaniu o skrócenie obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdzenie nowej, toczącym się przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w celu zapewnienia aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem. To pierwszy taki przypadek w Polsce.

Goleniowskie Wodociągi 24 marca br., w związku z udokumentowaną zmianą warunków ekonomicznych, złożyły do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania aktualnie obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Goleniów i zatwierdzenie nowej taryfy. Pismem z dnia 1 kwietnia 2022 r., pracownicy spółki również zwrócili się do organu regulacyjnego o skrócenie obowiązującej i zatwierdzenie nowej taryfy.

– W związku z bezczynnością organu regulacyjnego, spółka pismem z dnia 21 kwietnia 2022 r. poinformowała organ prowadzący ww. postępowanie, iż „brak zatwierdzenia wniosku powoduje narastanie problemów finansowych spółki, związanych z koniecznością ponoszenia zwiększonych od początku roku kosztów energii elektrycznej, które to koszty nie są ujęte w obowiązującej taryfie, czyli nie maja pokrycia we wpływach ze sprzedaży”. Ponadto, Spółka zwróciła uwagę, że kolejni dostawcy żądają renegocjacji umów na dostawę materiałów i usług, w związku z aktualnym poziomem inflacji i pogarszaniem się warunków prowadzenia działalności. Pismami z dnia 27 kwietnia 2022 r. organ regulacyjny zawiadomił spółkę o wszczęciu postępowania oraz wezwał ją do przedłożenia w terminie 21 dni informacji, wyjaśnień i dokumentów, co spółka zrealizowała zgodnie z żądaniem organu w dniu 18 maja 2022 r. – czytamy w uzasadnieniu wniosku.

Bezczynność regulatora

Ze względu na bezczynność organu regulacyjnego także w innych postępowaniach w przedmiocie skrócenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na wniosek wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Zachodnio-Pomorskiego, do agendy posiedzenia rady przewidzianego w dniu 21 czerwca 2022 r. włączono wniosek w sprawie sytuacji samorządowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W trakcie posiedzenia została przedstawiona sytuacja przedsiębiorstw wod-kan wynikająca z aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, a także przedstawiono zagrożenia jakie niesie postawa organu regulacyjnego. 23 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli spółki i organu regulacyjnego, z udziałem Marka Duklanowskiego, dyrektora RZGW w Szczecinie. W związku z ustaleniami z dyrektorem, Goleniowskie Wodociągi 29 czerwca 2022 r. wycofały wniosek o skróceniu okresu obowiązywania aktualnie obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Goleniów. Jednocześnie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z dyrektorem RZGW, spółka tego samego dnia złożyła nowy wniosek o skrócenie obowiązującej taryfy. Jak przy tym wynikało z uzgodnień pomiędzy Markiem Duklanowskim a spółką, wszczęcie kolejnego postępowania  w trybie art. 24j uzzw miało nastąpić najpóźniej do dnia 13 lipca 2022 r.

– W związku z brakiem jakichkolwiek czynności organu regulacyjnego w sprawie nowego wniosku, spółka w dniu 14 lipca 2022 r. skierowała do dyrektora RZGW pismo wskazujące na jego bezczynność, a tym samym naruszenie wcześniejszych deklaracji złożonych przez Marka Duklanowskiego wobec spółki na spotkaniu w dniu 23 czerwca 2022 r. Pismami z dnia 21 lipca 2022 r. organ regulacyjny zawiadomił spółkę o wszczęciu postępowania oraz wezwał ją do przedłożenia informacji, wyjaśnień i dokumentów, co spółka zrealizowała zgodnie z żądaniem organu w dniu 5 sierpnia 2022 r. Jednocześnie, pismem z dnia 2 sierpnia 2022 r. Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność poinformowała spółkę o wszczęciu protestu, wskazując jako jego przyczynę niezadowolenie zespołu spółki z wysokości otrzymywanych wynagrodzeń. Dnia 10 sierpnia 2022 r. spółka złożyła do organu regulacyjnego kolejne pismo ponaglające. Mimo podjętych działań oraz aktywnego udziału w postępowaniu spółki, do dnia dzisiejszego dyrektor RZGW nie rozpatrzył wniosku o skrócenie okresu obowiązywania aktualnie obowiązującej taryfy – czytamy w uzasadnieniu wniosku do prokuratury.

Dlaczego prokurator

Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo o prokuraturze, zadaniem prokuratury jest w szczególności strzeżenie praworządności. Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy i pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego oraz podlegli im prokuratorzy wykonują to zadanie m.in. poprzez „podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę” (art. 3 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o prokuraturze).  Z treści art. 5 ustawy Prawo o prokuraturze wynika natomiast, że prokurator może uczestniczyć w każdym postępowaniu prowadzonym przez organy władzy i administracji publicznej, sądy i trybunały, chyba że ustawy stanowią inaczej. Z kolei przepis art. 67 tej ustawy stanowi, że „udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach określają ustawy”. Kwestię udziału prokuratora w postępowaniach administracyjnych regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis art. 183 § 1 kpa stanowi, że „prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem”. Zgodność z prawem należy interpretować jako zgodność zarówno z prawem materialnym, jak i proceduralnym oraz normami ustrojowymi. Z prawa przystąpienia do postępowania prokurator może skorzystać w każdym jego stadium, zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji oraz w postępowaniu toczącym się w trybie nadzwyczajnym (np. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji).

Co istotne, prokuratorowi służy prawo do udziału w postępowaniu bez względu na to, czy zostało ono wszczęte na żądanie strony, czy też z urzędu, i bez względu na jego przedmiot.

– Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna jest infrastrukturą krytyczną, a przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne są podmiotami wrażliwymi odpowiedzialnymi za zapewnienie podstawowych potrzeb społecznych.  Regulator winien stać na straży interesu społecznego czyli podejmować takie działania, które zapewnią ciągłość świadczenia usług. Przeciąganie w czasie wydania decyzji przez dyrektora RZGW może doprowadzić do problemów spółki  w świadczeniu usług dla mieszkańców Goleniowa. Zarząd uznał, że konieczny jest udział prokuratora, który na bieżąco sprawdzi przestrzeganie prawa przez dyrektora RZGW – mówi Janusz Dawidziak, prezes Goleniowskich Wodociągów.

Pierwszy przypadek w historii

Goleniowskie Wodociągi złożyły wniosek na tyle zasadny, że Prokuratura Rejonowa Szczecin – Śródmieście przychyliła się do niego i postanowiła zgłosić regulatorowi (Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie) udział w postępowaniu administracyjnym, o czym Wody Polskie poinformowały Goleniowskie Wodociągi 11 października br. To na pewno wydarzenie bez precedensu w polskiej historii ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Pozostaje tylko zapytać czy ostatnie, i kiedy puszczą nerwy kolejnym przedsiębiorstwom wod-kan, w szczególności w aspekcie coraz większych strat finansowych ponoszonych przez spółki (70 % przedsiębiorstw odnotowało stratę na koniec I kwartału br.) wskutek lawinowego wzrostu cen materiałów i usług służących do realizacji działalności podstawowej, niemożliwości przenoszenia tychże kosztów w taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także odpowiedzialności zarządów spółek i rad nadzorczych w świetle nowelizacji ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

Wniosek do prokuratury Goleniowskie Wodociągi

Pismo Wód Polskich

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Na PiSowskie Wody Polskie nie ma bata, to jest państwa w państwie ich nie obowiązują żadne terminy i żadne przepisy. Nagminna a przewlekłość postepowań i brak jakiejkolwiek wiedzy merytorycznej pracowników dramat!!!

Skomentuj