Reklama

AD1A Forum Recyklingu 2024 [04.07-14.10.24]

Goleniowskie Wodociągi. Wniosek o udział prokuratora w postępowaniu taryfikacyjnym

Goleniowskie Wodociągi. Wniosek o udział prokuratora w postępowaniu taryfikacyjnym
PU
14.10.2022, o godz. 11:08
czas czytania: około 5 minut
1

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. złożyły do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie wniosek o udział prokuratora w postępowaniu o skrócenie obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdzenie nowej, toczącym się przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w celu zapewnienia aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem. To pierwszy taki przypadek w Polsce.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

Goleniowskie Wodociągi 24 marca br., w związku z udokumentowaną zmianą warunków ekonomicznych, złożyły do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania aktualnie obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Goleniów i zatwierdzenie nowej taryfy. Pismem z dnia 1 kwietnia 2022 r., pracownicy spółki również zwrócili się do organu regulacyjnego o skrócenie obowiązującej i zatwierdzenie nowej taryfy.

– W związku z bezczynnością organu regulacyjnego, spółka pismem z dnia 21 kwietnia 2022 r. poinformowała organ prowadzący ww. postępowanie, iż „brak zatwierdzenia wniosku powoduje narastanie problemów finansowych spółki, związanych z koniecznością ponoszenia zwiększonych od początku roku kosztów energii elektrycznej, które to koszty nie są ujęte w obowiązującej taryfie, czyli nie maja pokrycia we wpływach ze sprzedaży”. Ponadto, Spółka zwróciła uwagę, że kolejni dostawcy żądają renegocjacji umów na dostawę materiałów i usług, w związku z aktualnym poziomem inflacji i pogarszaniem się warunków prowadzenia działalności. Pismami z dnia 27 kwietnia 2022 r. organ regulacyjny zawiadomił spółkę o wszczęciu postępowania oraz wezwał ją do przedłożenia w terminie 21 dni informacji, wyjaśnień i dokumentów, co spółka zrealizowała zgodnie z żądaniem organu w dniu 18 maja 2022 r. – czytamy w uzasadnieniu wniosku.

Bezczynność regulatora

Ze względu na bezczynność organu regulacyjnego także w innych postępowaniach w przedmiocie skrócenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na wniosek wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Zachodnio-Pomorskiego, do agendy posiedzenia rady przewidzianego w dniu 21 czerwca 2022 r. włączono wniosek w sprawie sytuacji samorządowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W trakcie posiedzenia została przedstawiona sytuacja przedsiębiorstw wod-kan wynikająca z aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, a także przedstawiono zagrożenia jakie niesie postawa organu regulacyjnego. 23 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli spółki i organu regulacyjnego, z udziałem Marka Duklanowskiego, dyrektora RZGW w Szczecinie. W związku z ustaleniami z dyrektorem, Goleniowskie Wodociągi 29 czerwca 2022 r. wycofały wniosek o skróceniu okresu obowiązywania aktualnie obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Goleniów. Jednocześnie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z dyrektorem RZGW, spółka tego samego dnia złożyła nowy wniosek o skrócenie obowiązującej taryfy. Jak przy tym wynikało z uzgodnień pomiędzy Markiem Duklanowskim a spółką, wszczęcie kolejnego postępowania  w trybie art. 24j uzzw miało nastąpić najpóźniej do dnia 13 lipca 2022 r.

– W związku z brakiem jakichkolwiek czynności organu regulacyjnego w sprawie nowego wniosku, spółka w dniu 14 lipca 2022 r. skierowała do dyrektora RZGW pismo wskazujące na jego bezczynność, a tym samym naruszenie wcześniejszych deklaracji złożonych przez Marka Duklanowskiego wobec spółki na spotkaniu w dniu 23 czerwca 2022 r. Pismami z dnia 21 lipca 2022 r. organ regulacyjny zawiadomił spółkę o wszczęciu postępowania oraz wezwał ją do przedłożenia informacji, wyjaśnień i dokumentów, co spółka zrealizowała zgodnie z żądaniem organu w dniu 5 sierpnia 2022 r. Jednocześnie, pismem z dnia 2 sierpnia 2022 r. Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność poinformowała spółkę o wszczęciu protestu, wskazując jako jego przyczynę niezadowolenie zespołu spółki z wysokości otrzymywanych wynagrodzeń. Dnia 10 sierpnia 2022 r. spółka złożyła do organu regulacyjnego kolejne pismo ponaglające. Mimo podjętych działań oraz aktywnego udziału w postępowaniu spółki, do dnia dzisiejszego dyrektor RZGW nie rozpatrzył wniosku o skrócenie okresu obowiązywania aktualnie obowiązującej taryfy – czytamy w uzasadnieniu wniosku do prokuratury.

Dlaczego prokurator

Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo o prokuraturze, zadaniem prokuratury jest w szczególności strzeżenie praworządności. Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy i pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego oraz podlegli im prokuratorzy wykonują to zadanie m.in. poprzez „podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę” (art. 3 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o prokuraturze).  Z treści art. 5 ustawy Prawo o prokuraturze wynika natomiast, że prokurator może uczestniczyć w każdym postępowaniu prowadzonym przez organy władzy i administracji publicznej, sądy i trybunały, chyba że ustawy stanowią inaczej. Z kolei przepis art. 67 tej ustawy stanowi, że „udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach określają ustawy”. Kwestię udziału prokuratora w postępowaniach administracyjnych regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis art. 183 § 1 kpa stanowi, że „prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem”. Zgodność z prawem należy interpretować jako zgodność zarówno z prawem materialnym, jak i proceduralnym oraz normami ustrojowymi. Z prawa przystąpienia do postępowania prokurator może skorzystać w każdym jego stadium, zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji oraz w postępowaniu toczącym się w trybie nadzwyczajnym (np. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji).

Co istotne, prokuratorowi służy prawo do udziału w postępowaniu bez względu na to, czy zostało ono wszczęte na żądanie strony, czy też z urzędu, i bez względu na jego przedmiot.

– Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna jest infrastrukturą krytyczną, a przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne są podmiotami wrażliwymi odpowiedzialnymi za zapewnienie podstawowych potrzeb społecznych.  Regulator winien stać na straży interesu społecznego czyli podejmować takie działania, które zapewnią ciągłość świadczenia usług. Przeciąganie w czasie wydania decyzji przez dyrektora RZGW może doprowadzić do problemów spółki  w świadczeniu usług dla mieszkańców Goleniowa. Zarząd uznał, że konieczny jest udział prokuratora, który na bieżąco sprawdzi przestrzeganie prawa przez dyrektora RZGW – mówi Janusz Dawidziak, prezes Goleniowskich Wodociągów.

Pierwszy przypadek w historii

Goleniowskie Wodociągi złożyły wniosek na tyle zasadny, że Prokuratura Rejonowa Szczecin – Śródmieście przychyliła się do niego i postanowiła zgłosić regulatorowi (Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie) udział w postępowaniu administracyjnym, o czym Wody Polskie poinformowały Goleniowskie Wodociągi 11 października br. To na pewno wydarzenie bez precedensu w polskiej historii ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Pozostaje tylko zapytać czy ostatnie, i kiedy puszczą nerwy kolejnym przedsiębiorstwom wod-kan, w szczególności w aspekcie coraz większych strat finansowych ponoszonych przez spółki (70 % przedsiębiorstw odnotowało stratę na koniec I kwartału br.) wskutek lawinowego wzrostu cen materiałów i usług służących do realizacji działalności podstawowej, niemożliwości przenoszenia tychże kosztów w taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także odpowiedzialności zarządów spółek i rad nadzorczych w świetle nowelizacji ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

Wniosek do prokuratury Goleniowskie Wodociągi

Pismo Wód Polskich

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (1)


MarianKoniuszko

Komentarz #209632 dodany 2022-10-17 08:47:19

Na PiSowskie Wody Polskie nie ma bata, to jest państwa w państwie ich nie obowiązują żadne terminy i żadne przepisy. Nagminna a przewlekłość postepowań i brak jakiejkolwiek wiedzy merytorycznej pracowników dramat!!!

Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024