Wolumen wytworzonych w Polsce odpadów przemysłowych spadł o 1% r/r do 114,1 mln ton w 2019 r. Zebranych zostało także 12,8 mln ton odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 2,1% r/r. Na tle Unii Europejskiej Polska znajduje się w ścisłej czołówce krajów pod względem ilości produkowanych odpadów komunalnych oraz poprodukcyjnych.

Tak jak w ubiegłych latach, główne źródło odpadów przemysłowych stanowią: górnictwo i wydobywanie (63,7 mln t), przetwórstwo przemysłowe (27,2 mln t) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (14,0 mln t).

Na ten wolumen odpadów przemysłowych najbardziej złożyły się odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud i innych kopalin (60%) oraz odpady z procesów termicznych (20 %).

Podstawowymi metodami ich zagospodarowywania były odzysk (48,9%) oraz składowanie (42,9%). Część odpadów, które zakłady gromadziły bezpośrednio na własnych obiektach wyniosła 1 795 mln ton na koniec 2019 r.

Prawie 8,1 tys. ha wynosiła powierzchnia składowisk odpadów, których nie poddano rekultywacji (nie uwzględniono odpadów komunalnych), z czego składowiska, obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych łącznie z hałdami stanowiły 52,8%, zaś stawy osadowe 47,2%.

Wzrosła ilość wytworzonych odpadów komunalnych

W 2019 r. zebranych zostało 12,8 mln ton odpadów komunalnych, co stanowi wzrost o 2,1% w porównaniu do roku 2018. Na jednego mieszkańca przypadało średnio 332 kg zebranych odpadów komunalnych – oznacza to wzrost o 7 kg w porównaniu z rokiem poprzednim.

Bezsporną część tych odpadów wytworzyły gospodarstwa domowe z których odebrano 10,8 mln ton odpadów co obejmuje 84,5% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. Pozytywnym aspektem jest zwiększenie się wolumenu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (wzrost o 10,2 % r/r) przy jednoczesnym spadku ilości odpadów zmieszanych, które zanotowały lekki spadek o 1,2 % r/r.

W 2019 r. funkcjonowało 2190 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyły 1352 przedsiębiorstwa.

Jak Polska rozporządziła odpadami komunalnymi w 2019 r.?

Zebrane odpady komunalne w 2019 r. skierowano do następujących procesów:

· odzysk – 7 087,0 tys. ton (55,6%), w tym:

· recykling – 3 192,1 tys. ton (25,0%),

· biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) –

1 153,2 tys. ton (9,0%),

· przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 741,8 tys. ton (21,5%),

· unieszkodliwienie 5 665, 7 tys. ton (44,4%), w tym:

· przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 178,6 tys. ton (1,4%),

· przez składowanie – 5 487,2 tys. ton (43,0%).

Na koniec 2019 r. funkcjonowało 278 składowisk przyjmujących odpady komunalne, o łącznej powierzchni 1 670 ha, a zamknięto 16 składowisk. Większość z nich (ponad 92 %) posiadało instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu udało się odzyskać 91 153 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 112 914 tys. kWh energii elektrycznej. Odnotowano likwidację 11 371 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 26 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2019 r. istniało 1873 dzikich wysypisk.

Według szacunków Instytutu Jagiellońskiego wartość sektora gospodarki odpadami w Polsce w roku 2019 wyniosła ok. 15,3 mld złotych, z czego sektor gospodarki odpadami komunalnymi szacuje się na ok. 7,8 mld złotych, natomiast sektor gospodarki odpadami poprodukcyjnymi na ok. 7,5 mld złotych. W Polsce ciągle aktualnym problemem jest istnienie szarej strefy, która może odpowiadać nawet za 30 – 40 % ilości odpadów.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Nieprawda! Polska NIE znajduje się w czołówce pod względem ilości produkowanych odpadów komunalnych oraz poprodukcyjnych. Jesteśmy raczej na końcu.

Skomentuj