Komisja Europejska wystosowała do polskiego rządu ostrzeżenia w sprawach związanych z ochroną przyrody: gospodarką odpadami, odnawialnymi źródłami energii, transportem i Puszczą Białowieską.

Ostrzeżenie związane z gospodarką odpadami dotyczy wdrożenia w Polsce przepisów, które wprowadzałyby w życie unijną dyrektywę mówiącą m.in. o inwestycjach spalarniowych. Państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia nowych wytycznych do 31 lipca 2016 r., tymczasem w Polsce termin ich przyjęcia jest, jak oceniła KE, “odległy i orientacyjny”. To ostatnie ostrzeżenie Komisji w tej sprawie – jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

KE ostrzegła też Polskę jeśli chodzi o utrudniony prawnie import do naszego kraju biopaliw i surowców do ich produkcji. Po wprowadzeniu w 2016 r. zmian w polskich przepisach, Komisja zaktualizowała swoją ocenę i wzywa Polskę do usunięcia pozostałych jeszcze niezgodności. Polskie przepisy dotyczące biopaliw nie są w pełni zgodne z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii (dyrektywą 2009/28/WE) oraz z art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE) dotyczącym swobodnego przepływu towarów.

Do wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszących się do prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego rynku transportu drogowego zostały wezwane równocześnie Polska, Portugalia i Luksemburg. Sprawa dotyczy braku w tych krajach elektronicznych rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego i połączenia ich z rejestrami innych państw członkowskich. Rejestr gwarantuje, że przedsiębiorca, który łamie przepisy zagranicą, będzie mógł zostać zidentyfikowany na terenie całej Unii.

Komisja Europejska jednocześnie wezwała Polskę do wstrzymania zaplanowanego na szeroką skalę wyrębu w Puszczy Białowieskiej – ostatnim w Europie kompleksie pierwotnej puszczy i obszarze ochrony przyrody objętym siecią Natura 2000. Władze polskie uzasadniają zwiększenie wyrębu koniecznością zwalczania plagi kornika drukarza oraz potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ale z dostępnych dowodów wynika, że środki te nie są zgodne z celami ochrony obszaru i wykraczają poza to, co jest niezbędne do bezpiecznego użytkowania puszczy.

Pozyskiwanie drewna prawdopodobnie niekorzystnie wpłynie na zachowanie siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, a także spowoduje nieodwracalne straty w zakresie różnorodności biologicznej – oceniła Komisja.

Czytaj więcej

Skomentuj