Społeczeństwo przyczynia się do dewastacji środowiska naturalnego oraz pogorszenia zdrowia i jakości życia. Między innymi z tego powodu pojawiają się nowe kierunki studiów, których głównym celem jest zapobieganie niekorzystnym zjawiskom.


Artykuł pochodzi z lipcowo-sierpniowego wydania czasopisma “Zieleń Miejska” (07-08/2015)

W ciągu ostatnich lat powstało wiele interesujących kierunków studiów, wśród których wymienić można chociażby: hortiterapię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządzanie środowiskiem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, miasta i metropolie – studia miejskie w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie czy zarządzanie potencjałem turystycznym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Rozwijający się rynek i potrzeba ciągłych usprawnień w zakresie zarządzania terenami zieleni zwiększają popyt na usługi specjalistów.

Studia I stopnia

Jeśli ktoś zamierza karierę zawodową związać z „zieloną gospodarką”, to dobrym wyborem mogą okazać się studia na kierunku biotechnologia stosowana roślin, utworzonym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. – Program studiów kładzie szczególny nacisk na proces poznawania technik biologii molekularnej, które są niezbędne do identyfikacji genomów różnych organizmów oraz ich wykorzystania w hodowli roślin odpornych na stresy środowiskowe, wywoływane czynnikami chorobotwórczymi i abiotycznymi (czyli np. suszą, zasoleniem, zakwaszeniem, metalami ciężkimi itp.) – mówi  prof. Adam Szewczuk, dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.

Na tej samej uczelni, w ramach kierunku architektura krajobrazu, w zbliżającym się roku akademickim zostanie zaproponowana nowa specjalizacja – architektura zieleni we wnętrzach. – To efekt zgłaszanego przez pracodawców zapotrzebowania na specjalistów w zakresie aranżacji i kształtowania przestrzeni wewnątrz obiektów budowlanych (w domach jednorodzinnych, apartamentach, loftach, rezydencjach oraz wnętrzach użyteczności publicznej: w bankach, szpitalach, restauracjach, hotelach, biurach, sklepach, galeriach handlowych) oraz w ich bezpośrednim otoczeniu (na tarasach, balkonach, stropodachach, w ogrodach zimowych, na fasadach budynków, w ogrodach wertykalnych i na dachach) za pomocą zieleni o walorach dekoracyjnych, a także zielonych kompozycji przy wykorzystaniu różnych technik oświetlenia, obiektów małej architektury oraz sprzętów i urządzeń zaprojektowanych dla zieleni, a także iluminacji obiektów architektonicznych – informuje dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw., kierownik specjalności.

Inną, równie interesującą propozycją kształcenia jest specjalność greenkeeping na kierunku ogrodnictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. – Studenci w ramach specjalności greenkeeping są przygotowywani do pracy w zawodzie greenkeepera, czyli osoby zarządzającej utrzymaniem jakości nawierzchni trawiastych, intensywnie użytkowanych w obiektach sportowych, takich jak stadiony, trawiaste korty tenisowe i pola golfowe. Obecnie obserwujemy rozwój pól golfowych w całej Polsce, a po Euro2012 pozostała infrastruktura sportowa, wymagająca specjalistycznej opieki i zarządzania. Jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią która odpowiedziała na to zapotrzebowanie rynku pracy – zapewnia dr inż. Agnieszka Szczecińska, kierownik Zakładu Kształtowania Terenów Zieleni. W ramach tej specjalności studenci mają szansę zdobyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie m.in. fitopatologii traw, metod diagnostyki chorób i ich zwalczania, odmianoznawstwa traw gazonowych oraz komponowania mieszanek nasiennych.

Studia II stopnia

Również w tym roku powstały nowe koncepcje kształcenia na studiach II stopnia. Przykładowo na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego powołano nowy kierunek – waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody. – Program obejmuje faunistykę, florystykę i biocenologię, ale także metodykę badań terenowych, wiedzę z zakresu prawa ochrony przyrody, finansowania projektów środowiskowych i oceny oddziaływania na środowisko – informuje dr Beata Michno, prodziekan Wydziału Biologii. Prace magisterskie wykonywane na tym kierunku mogą mieć charakter ekspertyz środowiskowych, a część z nich może być realizowana na zamówienie interesariuszy zewnętrznych.

Oryginalną propozycję przygotował także Uniwersytet Jagielloński. Chodzi o specjalizację „Społeczeństwo miejskie”. – To odpowiedź na potrzeby wynikające ze wzrostu znaczenia miast w kulturze, ekonomii, polityce i życiu codziennym współczesnych społeczeństw. Obserwujemy zapotrzebowanie na specjalistów, którzy rozumieją mechanizmy zmian w mieście, potrafią diagnozować potrzeby i problemy lokalnych społeczności oraz planować działania związane z rozwojem miast i metropolii – tłumaczy koordynatorka specjalności, dr Marta Smagacz-Poziemska.

Studia podyplomowe

Nauki przyrodnicze wymagają umiejętności łączenia faktów z wielu dyscyplin oraz praktycznego wykorzystania wiedzy, którą trzeba nieustannie aktualizować. Tego typu kompetencje można zdobyć podczas studiów podyplomowych.

Bogatą ofertę w tym zakresie przygotował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Centrum Kształcenia Ustawicznego. Można tu zgłębić wiedzę na temat: nowoczesnych technologii w architekturze krajobrazu, architektury krajobrazu w rewitalizacji obszarów miejskich, integrowanej produkcji roślin, jak również planowania i gospodarki przestrzennej. – Program studiów podyplomowych – nowoczesne technologie w architekturze krajobrazów jest skierowany do absolwentów studiów I i II stopnia z zakresu architektury, architektury krajobrazu oraz gospodarki przestrzennej. Oparty jest przede wszystkim o praktyczną wiedzę specjalistów branżowych i zahacza o tematy związane z zasadami, przepisami oraz normami budowlanymi dotyczącymi m.in. aranżacji ogrodów sezonowych, ogrodów zintegrowanych z architekturą (ogrody wertykalne, ogrody na dachach). Obszerny blok poświęciliśmy zagadnieniom związanym z wodą – gospodarowaniu wodą opadową, systemom nawadniania, publicznym zbiornikom rekreacyjnym i stawom kąpielowym. Poza tym słuchacze będą mieli okazję zgłębić temat ogrodowych instalacji elektrycznych i systemów sterowania. Pojawią się również kwestie związane z małą architekturą ogrodową i nowoczesnym wyposażeniem. – informuje Ewelina Wielska, pomysłodawczyni studiów z Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu.

– Studia podyplomowe architektura krajobrazu w rewitalizacji obszarów miejskich powstały w wyniku obserwacji rozwoju rynku zawodowego w Europie Zachodniej, a przede wszystkim wskutek braku bardzo dobrze przygotowanych specjalistów, nadających się do współpracy z innymi branżami, znających biegle procedury administracyjne, mających pomysły i wpływ na przestrzeń publiczną miast. Istotne są też nowe perspektywy zatrudnienia, jakie otwierają się w związku z funduszami unijnymi (w ramach polskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) oraz przygotowywanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prawodawstwem w zakresie rewitalizacji – tłumaczy dr Renata Reszka-Dyrka, kierownik Centrum Kształcenia Ustawicznego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

– Idea integrowanej produkcji roślin polega na racjonalnym wykorzystaniu postępu technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie i nawożeniu roślin przy zwróceniu szczególnej uwagi na ochronę środowiska i wysoką jakość uzyskanych produktów. Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę z zakresu metod ochrony roślin przyjaznych dla środowiska (bezpiecznych dla środowiska) – podkreśla dr hab. Robert Gruszecki, pomysłodawca tych studiów podyplomowych.

Miasta powinny dążyć do prawidłowego sformułowania swojej misji, opierając ją na wartości przestrzeni publicznej i ofercie obsługi mieszkańca, pozwalającej na poprawę jakości jego życia. Dlatego też w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku pojawił się kierunek smart city kreowanie przestrzeni publicznej. – Kluczowa jest umiejętność przeprowadzania audytów potrzeb i możliwości funkcjonalno-użytkowych, aby na ich podstawie zbudować koncepcję i strategię rozwoju każdego, zarówno małego, jak i dużego miasta, którego wizją będzie osiągnięcie poziomu miasta inteligentnie funkcjonującego i zarządzanego – opowiada Artur Fojud, współtwórca kierunku.

Inwestycja

Nauka w trybie stacjonarnym (I i II stopnia) na kierunkach państwowych jest bezpłatna. Za studia w trybie niestacjonarnym oraz podyplomowe trzeba zapłacić. Opłata za semestr nauki waha się od 1300 do 2300 zł. Nabór na większość kierunków stacjonarnych już się zakończył, ale uczelnie prowadzą dodatkowe nabory, gdy limity przyjęć nie zostaną przekroczone. Na studia podyplomowe rekrutacja trwa do końca września. Większość kierunków i specjalizacji jest uruchamiana, gdy jest pojawi się 15-30 chętnych.

Artykuł pochodzi z lipcowo-sierpniowego wydania czasopisma “Zieleń Miejska” (07-08/2015)

Czytaj więcej

Skomentuj