Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Bułgarii, Węgrom, Polsce i Słowacji w związku z niedotrzymaniem wyznaczonego na grudzień 2010 r. terminu transpozycji do prawa krajowego unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Na wniosek komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika, Komisja Europejska zwraca się do Trybunału o nałożenie kary finansowej na cztery wymienione państwa.

Jednocześnie Belgia otrzymała dodatkową uzasadnioną opinię w związku z nieprzekazaniem Komisji informacji dotyczących transpozycji wspomnianej dyrektywy. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy Belgia nie przyjmie niezbędnych przepisów i nie poinformuje o nich, Komisja może również skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE i zwrócić się o nałożenie kar finansowych.
Wysokość proponowanych kar finansowych:
Bułgaria: 15 220 EUR dziennie
Węgry: 27 316 EUR dziennie
Polska: 67 314 EUR dziennie
Słowacja: 17 136 EUR dziennie
Jeżeli państwo członkowskie w przewidzianym terminie nie przeprowadzi transpozycji przepisów unijnych do swojego prawa, Komisja może zwrócić się do Trybunału o nałożenie sankcji finansowych w pierwszym postępowaniu – nie musi już wszczynać przed Trybunałem odrębnego postępowania w sprawie sankcji.
Kary te uwzględniają wagę i czas trwania uchybienia zobowiązaniom. Składają się one z karnych stawek dziennych, które mają być wypłacane począwszy od dnia wydania przez Trybunał wyroku (o ile do tego czasu państwa te nie dostosują się do przepisów UE) aż do zakończenia transpozycji.
Komisja przesłała wezwania do usunięcia uchybienia do zainteresowanych państw członkowskich w dniu 27 stycznia 2011 r. Uzasadnione opinie zostały przesłane do Belgii w dniu 30 września 2011 r., Węgier i Słowacji w dniu 20 maja 2011 r. oraz do Bułgarii i Polski w dniu 16 czerwca 2011 r.

Przebieg procedury
Ilość odpadów wytwarzanych w UE stale rośnie i wynosi rocznie 3 mld ton, co ma szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie i prowadzi do poważnych problemów w zakresie środowiska naturalnego.
Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów ma na celu przerwanie powiązania pomiędzy wzrostem gospodarczym a wytwarzaniem odpadów i ustanawia ramy prawne dla przetwarzania odpadów w UE, w tym wartości docelowe. Wprowadza ona zasady gospodarowania odpadami, takie jak zasada „zanieczyszczający płaci” i ustanawia wiążącą hierarchię zarządzania odpadami. Państwa członkowskie powinny nadać priorytetowe znaczenie zapobieganiu, a także ponownemu użyciu, recyklingowi i innym formom odzyskiwania odpadów, natomiast jak najbardziej ograniczyć trwałe składowanie odpadów. 
Lepsze gospodarowanie odpadami ma znaczny potencjał gospodarczy: wdrożenie obecnego prawodawstwa przyczyni się również do obniżenia kosztów i do stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze odpadów (zob. IP/12/18).
W styczniu 2011 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko 23 państwom członkowskim w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Z pierwotnie wszczętych 23 postępowań, na dzień dzisiejszy tylko 6 pozostaje otwartych: zob. IP/11/595, IP/11/724, IP/11/1103 i IP/11/1268. Postępowania te dotyczą wyżej wymienionych państw członkowskich oraz Niemiec, które otrzymały uzasadnioną opinię w dniu 26 stycznia 2012 r. (zob. IP/12/71).

Dodatkowe informacje:
Aktualne statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów znajdują się na stronie internetowej:

Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje na temat polityki UE w kwestii odpadów znajdują się na stronie:
 
 
Osoby wyznaczone do kontaktów:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj