W Szczecinie trwa XVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – Kompleksowa Gospodarka Odpadami.

Nowa dyrektywa ramowa o odpadach wymaga dostosowania do jej wymagań przepisów prawa wewnętrznego. W Polsce temu dostosowaniu mają służyć postanowienia nowej ustawy o odpadach, której projekt jest obecnie przygotowywany w Sejmie RP. Ustawa ta, w dość istotnym stopniu rozwija i uzupełnia, wzorem dyrektywy, dotychczasowe regulacje prawne dotyczące postępowania z wszelkimi rodzajami odpadów, w tym i z odpadami komunalnymi. Zmiany te opierają się na doświadczeniach wynikających z funkcjonowania dotychczasowych rozwiązań, mają służyć ich doprecyzowaniu i usprawnieniu wdrażania do praktyki dla lepszego osiągania celów gospodarowania odpadami. W Polsce ma to istotne znaczenie również ze względu na wdrażane aktualnie nowe systemy postępowania z odpadami komunalnymi, prowadzone w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Te nowe systemy muszą jednak uwzględniać ogólne wymagania przepisów o postępowaniu z odpadami, a więc i postanowienia nowej ustawy o odpadach.

– Zadaniem konferencji jest przekazanie informacji pozwalających na takie konstruowanie nowych systemów, które będzie uwzględniało najnowsze regulacje prawne, a równocześnie będzie pozwalało na tworzenie systemów możliwie najbardziej racjonalnych i efektywnych, opartych na najnowszej wiedzy prawnej, organizacyjnej i technicznej z zakresu gospodarowania odpadami – mówi prof. dr hab. Marek Górski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

– Dawno już nie było takiego roku, w czasie którego, w obszarze ochrony środowiska absolutny priorytet nadany został gospodarce odpadami. Uchwalona przez sejm 1 lipca 2011 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuciła wiele obowiązków na różnych adresatów. Ministerstwo Środowiska pracuje nad rozporządzeniami wykonawczymi. Gorąca atmosfera panuje w urzędach marszałkowskich, które powinny przygotować aktualizację Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami, aby zostały one uchwalone przez sejmiki wojewódzkie do 30 czerwca br. Wiadomo już, że są drobne opóźnienia w przypadku niektórych województw. Urzędy gmin pracują nad wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wszyscy, a szczególnie przedsiębiorcy, czekają  na uchwalenie  nowej ustawy o odpadach, która ma wdrożyć do polskiego systemu legislacyjnego zapisy nowej Dyrektywy Ramowej o odpadach z 2008 r. Są również zmiany w przepisach o transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Wszystkie te zagadnienia zostaną poruszone podczas obrad kolejnej konferencji organizowanej przez firmę ABRYS pod tytułem „Kompleksowa Gospodarka Odpadami”. 16-ste już spotkanie przedstawicieli lokalnych samorządów, przedsiębiorstw, środowiska naukowego odbędzie się we wrześniu w Szczecinie.  Na pewno wielu z Państwa ma wciąż dużo pytań i wątpliwości dotyczących nowego systemu. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji, w czasie której przedstawione zostaną także rozwiązania  praktyczne. Jak zawsze liczymy na Państwa aktywny udział w obradach i w specjalnie przygotowanym panelu dyskusyjnym pt. „Czy ustawa o odpadach uzupełni w sposób wystarczający ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zaprasza dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Z obrad konferencji przeprowadzona zostanie bezpłatna transmisja on-line. Wystarczy tylko rejestracja na poniższej stronie:
http://vod.abrys.pl/eventdetails/1

Zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji on-line!


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj