W związku z epidemią koronawirusa firmy, również te działające w branży komunalnej, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, która nie pozostanie bez wpływu na ich sytuację ekonomiczną. Ministerstwo Rozwoju zaproponowało pakiet osłonowy.

Organizacje zrzeszające firmy branży odpadowej wystąpiły do premiera i prezydenta z apelem, by ustanowić gospodarowanie odpadami jednym z priorytetów bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego kraju.

W międzyczasie zamykane są kolejne PSZOK-i, wodociągi zawieszają odczyt wodomierzy, a miasta wdrażają środki ostrożności w  komunikacji miejskiej.

Jednak w związku nieuchronnym kryzysem przedsiębiorcy – także działający w tej branży – będą potrzebowali pomocy, by prowadzić działalność. Ministerstwo Rozwoju zaproponowało więc wprowadzenie pakietu osłonowego. Jego projekt zakłada:

  • ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS;
  • poprawę płynności finansowej firm –  instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów;
  • ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

Jak informuje MR, takie rozwiązania wymagają m.in. nowelizacji ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązań związanych z ochroną miejsc pracy.

Odroczenia w płatnościach zakładają ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 1 kwietnia na 1 lipca nowego JPK (to szczególnie ważne w kontekście zapowiedzi połączenie JPK z BDO).

Do tego mają dojść ułatwienia w split payment (mechanizmie płatności, w którym płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy), przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy), wcześniejsze zwroty VAT.

Ułatwiona ma być także procedura zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Do kosztów podatkowych ma zaliczane być również wydatki związane z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu. MR proponuje też zniesienie opłaty prolongacyjnej, zmianę schematu pomocy publicznej (rozszerzenie dla MŚP i dużych firm).


Koronawirus COVID-19 i gospodarka komunalna:

Odbiór odpadów a koronawirus. Gospodarka odpadami musi być priorytetem

Wodociągi zawieszają odczyty wodomierzy i ograniczają kontakt z klientami

PSZOK-i nie odbierają odpadów z powodu koronawirusa

Koronawirus zabija branżę targową. Firmom grozi bankructwo

Koronawirus. Miasta wdrażają środki bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej

Wodociągi zapewniają: nie będzie przerw w dostawie wody


Płynność finansowa na czas kryzysu

W ramach poprawy płynności finansowej firm MR proponuje odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) tak, by stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat.

Zakłada również wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów (działania BGK), udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis (obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60 proc. kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja), tymczasem postulat zakłada zwiększenie gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu) oraz dopłaty do oprocentowania kredytów poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Propozycje mające na celu ochronę i wsparcie rynku pracy zakładają propozycję nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. MR postuluje skrócenie – z 6 do 2 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. „Kryzys” oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15 proc.

W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze

Jak informuje resort rozwoju, przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.

Otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).

Jeśli nieprzewidziane zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przyjęta specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu.

Odroczenie, raty i umorzenie składek

Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny lub umorzenie należności.

To pierwsze rozwiązanie będzie można stosować jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Układ ratalny będzie można stosować jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone.

Umorzenie należności planowane jest jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.

Jak zapewnia MR, w placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń, którzy udzielają informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie.

Czytaj więcej

6 Komentarze

  1. Co w sytuacji gdy pracy brak, a trzeba opłacać rachunki, rachunki kredytowe a bank nie odracza ani rat kapitałowych ani odsetkowych 🙁 trzeba z czegoś żyć ale z czego:( jeśli nie ma się jakiej kolwiek pomocy ze strony rodziny i Państwa- mam na myśli najbiedniejszych…

Skomentuj