Reklama

AD1A Targi Norymberga S.C. [20.05-28.06.24]

Krakowski Program Budowy Parkingów Lokalnych dla każdego?

Krakowski Program Budowy Parkingów Lokalnych dla każdego?
R.G.
10.03.2023, o godz. 10:06
czas czytania: około 5 minut
0

Od ubiegłego roku, Zarząd Dróg Miasta Krakowa realizuje nowatorski miejski Program Budowy Parkingów Lokalnych. Dzięki niemu organizacje pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, zyskały możliwość wnioskowania o budowę miejsc postojowych. Wczoraj ZDM w Krakowie przeprowadził debatę on-line nad programem. Dyskutowano m.in. nad odniesieniami do prawa spółdzielczego, preferencjami dla zielonych parkingów, a także o możliwościach weryfikacji przypadków niezbyt uczciwego wykorzystania ogólnodostępnych parkingów przez prywatne firmy.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

– Do głównych problemów sygnalizowanych przez mieszkańców Krakowa zalicza się brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych w mieście – wyjaśnia Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej. – Poza oczywistymi niedogodnościami dla właścicieli samochodów osobowych, stan ten powoduje także szereg konfliktów społecznych. Dodam, że sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu w ostatnich latach, a to ze względu na oddawanie do użytku nowych bloków, bez zapewnienia wystarczającej ilości miejsc parkingowych. Pragniemy zatem zmienić ten stan rzeczy. Stąd też realizacja niniejszego programu – dodaje zastępca prezydenta miasta Krakowa.

Program dla mieszkańców

Natomiast o unikatowym charakterze miejskiego krakowskiego Programu Budowy Parkingów Lokalnych świadczyć ma to, że główną rolę odgrywają w nim organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Jak to działa?

Podmioty lub osoby zainteresowane udziałem w PBPL powinny złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, czyli: uproszczoną koncepcją parkingu w postaci jego charakterystyki zawierającej opis stanu istniejącego i opis stanu projektowego.

Kolejny załącznik to szkic koncepcyjny ze zwymiarowaniem podstawowych elementów i rozrysowaniem układu miejsc postojowych.

Należy również załączyć również pisemne deklaracje zgody wszystkich właścicieli nieruchomości na tego rodzaju działanie. Kolejne załączniki to: Poświadczenie z Księgi Wieczystej o uregulowanym statusie materialnym działki, oświadczenie wnioskodawcy o pokryciu kosztów minimum 20 procent wartości przyszłego parkingu, ewentualnie oświadczenie właściwej terenowo Rady Dzielnicy o dofinansowaniu inwestycji.

Komisja i decyzja rady dzielnicy

Na następnym etapie, wniosek wraz załącznikami, podlega ocenie (opiniowaniu), specjalnej komisji powołanej w ramach Programu Budowy Parkingów Lokalnych.

Komisję PBPL powołuje Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Gremium to ocenia projekty parkingów na podstawie kryteriów dotyczących zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Nie wolno wycinać drzew

Bezwzględnym warunkiem przyjęcia wniosku jest też brak wycinki drzew. O wdrażaniu projektu decydować ma również techniczna możliwość realizacji parkingu w konkretnym miejscu.

Ważna jest też wspomniana pozytywna opinia właściwej terenowo Rady Dzielnicy, a także możliwość dofinansowania realizacji przez właściwą terenowo Radę Dzielnicy.

Następnie wniosek z załącznikami, wraz z wyżej opisaną opinią komisji, trafia do właściwej terenowo rady dzielnicy, która podejmie ostateczną decyzję w kwestii dalszej realizacji projektu.

Koncepcja ZDMK

Kolejny etap procedury zmierzającej do powstania nowego parkingu polega na zleceniu przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK), przygotowania koncepcji, która określi szacunkowy koszt inwestycji i pozwoli na zawarcie umowy o współfinansowanie z wnioskodawcą.

Dalej, po zawarciu umowy i zabezpieczeniu środków, ZDMK zleca się przetarg na wykonanie dokumentacji, a następnie na roboty w terenie.

Priorytetowe dofinansowanie z dzielnic

– Priorytetem objęte będą wnioski, które zostaną dofinansowane przez odpowiednią terenowo radę dzielnicy – wyjaśnia Magdalena Rutkowska, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miasta Krakowa. – Należy jednak podkreślić, że tego rodzaju dofinansowanie nie będzie rekompensowało wkładu osoby wnioskującej lecz będzie częścią miejskiego wkładu.

PBPL jak inwestycje miejskie

Z formalnego punktu widzenia Program Budowy Parkingów Lokalnych funkcjonuje na podobnych zasadach jak realizacja inwestycji miejskich. Dlatego wykonanie poszczególnych zadań związanych z budową parkingu musi być poprzedzone wprowadzeniem zadania do budżetu miasta i do wieloletniej prognozy finansowej – wieloletniego planu inwestycyjnego.

Natomiast za realizację uchwały odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK).

Aż 80% z miejskiego budżetu

Dodajmy, że Program Budowy Parkingów Lokalnych zakłada znaczące dofinansowanie, rzędu 80% ze środków miejskich, lokalnych inicjatyw mieszkańców dotyczących budowy parkingów na terenach gminnych będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych.

– Wnioski mogą składać mieszkańcy bezpośrednio, czyli na przykład członkowie danej wspólnoty mieszkaniowej – informuje Magdalena Rutkowska, zastępca dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miasta Krakowa. – W tym przypadku, minimalna liczba wnioskodawców to 5 osób. Można też składać wnioski za pośrednictwem organizacji pozarządowej skupiającej mieszkańców tworzących stowarzyszenie, którego głównym celem jest realizacja inwestycji. Wnioskować mogą też wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i przedsiębiorcy.

Minimum 20% od wnioskodawcy

Wnioskodawcy winni wnieść wkład własny w wysokości minimum 20% wartości inwestycji w postaci np. dokumentacji projektowej, czy też realizacji robót budowlanych.

Może to być również wkład finansowy lub wkład rzeczowy w postaci przekazania nieruchomości na rzecz miasta pod budowę parkingu.

Ogólnodostępne i bezterminowe

Dodajmy, że Gmina Miejska Kraków zawiera z wnioskodawcami umowę cywilnoprawną na czas trwania realizacji projektu. Projekty mogą być realizowane w trybie jednorocznym lub kilkuletnim, a użytkowanie gotowych parkingów jest bezterminowe.

Parkingi powstałe w ramach Programu Budowy Parkingów Lokalnych będą miały charakter ogólnodostępny.

Harmonogram realizacji programu

Na tegorocznym etapie realizacji PBPL, do 31 maja br. potrwa przyjmowanie wniosków przez jednostkę realizującą program (ZDMK), a także promocja programu.

Do 30 czerwca br. prowadzona będzie weryfikacja wniosków.

Do 30 listopada br. wyznaczono czas na opracowanie i uzgodnienie koncepcji wraz z oszacowaniem kosztów. Natomiast 31 grudnia br. upłynie termin zawierania umów na współfinansowanie projektów realizacji parkingów.

A do końca stycznia przyszłego roku Prezydent Miasta Krakowa ma czas na przedstawienie sprawozdania z realizacji programu za rok bieżący.

PBPL a zgody członków spółdzielni 

Swoimi spostrzeżeniami podczas wczorajszej (9 marca br.), internetowej dyskusji o PBRL, z przedstawicielami Zarządu Dróg Miasta Krakowa i uczestnikami spotkania on-line, podzielił się Radosław Gruszka, Prezes Zarządu-Kierownik Ogólny Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce” w Krakowie.

– Z praktycznego punktu widzenia martwi mnie zapis w regulaminie programu mówiący o tym, że wnioskowanie musi być poświadczone zgodą wszystkich właścicieli miejsca, w którym ma powstać parking – mówił prezes Radosław Gruszka. – Jak wskazuje nasza spółdzielcza praktyka, dość często zdarza się, że prawem własności odrębnej dysponować może ponad kilkuset członków spółdzielni, w związku z czym, pozyskanie ich zgody jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwie.  Dlatego byłbym za modyfikacją regulaminu PBPL, tak by mógł o tym decydować zarząd spółdzielni.

Ludzie starsi za nawiasem? 

Problem związany z potencjalnym brakiem możliwości zebrania wkładu w wysokości 20% udziału uprawniającego do wnioskowania w ramach programu, szczególnie w okolicach zamieszkiwanych przez ludzi starszych, sygnalizował Bogdan Smok, Radny Rady Miejskiej Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Preferencje dla zielonych parkingów

O preferencje dla zielonych rozwiązań, np. parkingów montowanych z tzw. trylinki, apelowała Anna Moksa, przewodnicząca Rady Dzielnicy XIV „Czyżyny” w Krakowie.

Podczas dyskusji poruszono też problem dotyczący możliwości weryfikacji korzystania z parkingów powstałych w ramach PBPL, tak by z ogólnodostępnych, w praktyce nie przekształcały się one w parkingi firmowe.

Powyższe wnioski mają być poddane analizie w dalszym toku realizacji Programu Budowy Parkingów Lokalnych w Krakowie.

 

 

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 NIEBEZPIECZNE [31.05-17.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Drogi i komunikacja
css.php
Copyright © 2024