Reklama

envicon 2023 ad1a

Lublin. Ruszają konsultacje planistyczne dla doliny rzeki Bystrzycy

Lublin. Ruszają konsultacje planistyczne dla doliny rzeki Bystrzycy
jw
28.02.2022, o godz. 12:24
czas czytania: około 4 minut
0

Lublin zaprasza mieszkańców do udziału w dyskusji nad proponowanymi zapisami projektów planów zagospodarowania dla części doliny rzeki Bystrzycy, a także rejonów ulic Strzeszewskiego i Strzembosza oraz al. Spółdzielczości Pracy. Ponowne wyłożenie projektów planów do wglądu publicznego rozpoczyna się już dzisiaj i potrwa do 21 marca. Uwagi można zgłaszać do 5 kwietnia.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_31.08.23-02.03.24

– Obszar jednego z opracować planu miejscowego obejmuje tereny o łącznej powierzchni 137 ha, położone w dolinie rzeki na odcinku od mostu kolejowego na Bystrzycy do ul. Żeglarskiej. Prezentowany projekt to jeden z sześciu planów miejscowych opracowywanych dla ochrony systemu przyrodniczego miasta, w tym zachowania integralności i ciągłości struktur ekologiczno-przestrzennych Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH). Rejony dolin rzecznych w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych Miasta są elementem kluczowym dla jego funkcjonowania i powinny być przedmiotem szczególnej uwagi i ochrony, dlatego proponowane zapisy mają zabezpieczyć ten teren przed niewłaściwym przeznaczeniem – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Uwagi do projektu

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Bystrzyca Wrotków – część V prezentowany jest po raz drugi. Po pierwszym wyłożeniu wpłynęło 38 uwag, z których większość została w całości lub w części uwzględniona.

Poza przewidzianym w ramach procedury formalno-prawnej etapem zbierania wniosków, prace projektowe miejskich planistów poprzedziły dodatkowe konsultacje z mieszkańcami. Był to m.in. spacer przestrzenny z przewodnikiem, warsztaty i spotkanie podsumowujące, w trakcie którego, oraz dodatkowo w późniejszym terminie, mieszkańcy mogli przekazać swoje wnioski do prac nad dokumentem. Koncepcja zagospodarowania Parku Nadrzecznego nad Bystrzycą, która zostały zaadaptowana do rozwiązań zawartych w wykładanym obecnie projekcie miejscowego planu zagospodarowania, również powstała w oparciu o konsultacje z mieszkańcami.

Miejsca rekreacji i wypoczynku

Projekt dokumentu utrzymuje naturalny charakter zieleni i w przemyślany sposób wkomponuje teren doliny Bystrzycy pod miejsca rekreacji i wypoczynku. Zgodnie z nim będą mogły tu powstać m.in. plaże nad brzegiem rzeki, zwłaszcza w zaplanowanych rejonach lokalizacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Tereny wypoczynku dla wszystkich korzystających będą mogły być uzupełnione o punkty gastronomiczne (w tym mobilne), punkty widokowe (o charakterze naturalnym i antropogenicznym), czy miejsca bliskiej obserwacji natury na terenach zieleni nadrzecznej oraz zieleni urządzonej w ramach Parku Nadrzecznego, czyli nowego miejsca dla mieszkańców Lublina w postaci ogólnodostępnej zieleni o charakterze publicznym. Projekt planu zabezpiecza tereny komunikacji rowerowej i pieszej, powiązane z istniejącymi ciągami pieszo-rowerowymi prowadzącymi w kierunku centrum miasta oraz do Zalewu Zemborzyckiego i wskazuje lokalizację nowych kładek pieszo-rowerowych i kładki pieszej na Bystrzycy dla polepszenia komunikacji między osiedlami a terenem Parku. Zgodnie z prezentowanym projektem nowego planu zagospodarowania kładki będą mogły mieć zindywidualizowaną formę przestrzenną, wkomponowaną w krajobraz założenia parkowego. Spełnią również funkcje widokowe oraz miejsc wypoczynku. Z kolei dla potrzeb turystyki projekt dopuszcza odtworzenie i aktywizację zabytkowych ruin dawnego młyna wodnego oraz rezerwuje przeznaczenie terenu pod amfiteatr na szlaku młynów wodnych.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Drugi upubliczniony projekt dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni – A w rejonie ulic: Strzeszewskiego i Strzembosza oraz D w rejonie alei Spółdzielczości Pracy. Projekt zmian planu prezentowany jest mieszkańcom również po raz drugi. Uwzględnione po pierwszym wyłożeniu uwagi mieszkańców do propozycji projektu dotyczyły m.in. zmniejszenia wysokości zabudowy oraz korekty nieprzekraczalnej linii zabudowy na rysunku planu w rejonie ulic Strzeszewskiego i Strzembosza. Z kolei dla rejonu al. Spółdzielczości Pracy zmiany wprowadzone na potrzeby mieszkańców dotyczyły wyznaczenia jednego obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, co jest zgodne z kierunkami określonymi w dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego dla Lublina. Skorygowane także zostały nieprzekraczalne linie zabudowy oraz wprowadzono strefy wysokości zabudowy, które nakazują realizacje zabudowy niższej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Rozpoczęcie prac nad planem poprzedziła analiza wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania dla tej części miasta złożonych do Urzędu Miasta w 2017 i 2018 r. W jej wyniku wyodrębnione zostały 4 obszary, dla których zmiany obowiązujących zapisów były zasadne. Poza rejonem ulic Strzeszewskiego, Strzembosza i al. Spółdzielczości Pracy był to obszar ul. Rumiankowej i Orzechowej, gdzie nowe zapisy zostały już uchwalone.

Projekty do konsultacji

Projekty planów są wyłożone do wglądu publicznego po raz drugi, by mieszkańcy mogli wypowiedzieć się o przedstawionych rozwiązaniach. Etap wyłożenia planów potrwa do 21 marca. Na uwagi wszystkich zainteresowanych urzędnicy czekają do 5 kwietnia. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami planistycznymi dla rejonu ulic Strzeszewskiego, Strzembosza i Spółdzielczości Pracy odbędzie się 9 marca, zaś dla doliny rzeki Bystrzycy 11 marca.

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

envicon 2023 ad1a

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Zieleń miejska
css.php
Copyright © 2023