Jak zagospodarować wody opadowe w mieście? Pomysł na tego typu działanie mają mieszkańcy Legnicy. W mieście realizowany jest program związany z małą retencją pt. „Miasto Gąbka”.

Program małej retencji dla miasta Legnicy szacowany jest na ok. 1 mln 100 tys. zł. Mała retencja stanowi element miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, który w 2019 r. został przyjęty przez radę miejską. Legnica jest jednym z 44 dużych polskich miast, dla których te strategiczne dokumenty zostały już opracowane przez ekspertów, przy wsparciu samorządu.

Program realizowany będzie w kilku etapach do 2023 r. Pierwszy etap projektu to inwentaryzacja istniejącej zieleni, analiza infrastruktury technicznej, a także uwarunkowań geologicznych i glebowych. W ramach programu prowadzona jest już odnowa zieleni średniej i wysokiej, a także określenie terenów najkorzystniejszych pod względem możliwości retencjonowania wody.

Drugi etap to 10 projektów realizacyjnych, dostępnych dla mieszkańców. Z kolei w etapie trzecim nastąpi m.in.: zakładanie instalacji do retencjonowania wód deszczowych, ogrodów wodnych oraz likwidacja i modernizacja wytypowanych nawierzchni nieprzepuszczalnych dla wody.

Pojawią się też nowe nasadzenia drzew, zieleń towarzysząca obiektom uciążliwym np. budynkom przemysłowym i ciągom komunikacyjnym. Powstaną zielone ściany, łąki kwietne i przedogródki, parki kieszonkowe, a także ogród motyli.

W dalszym etapie zostanie udzielone wsparcie dla właścicieli nieruchomości z udostępnieniem dokumentacji projektowej dla tych, którzy podejmą budowę instalacji do gromadzenia deszczówki. Opracowane już są wnioski o dotacje z NFOŚiGW we Wrocławiu. Całość projektu dopełni ekologiczna edukacja mieszkańców.

Czytaj więcej

Skomentuj