Kto personalnie będzie odpowiadał za pracę poszczególnych departamentów i komu będą podlegały jednostki i przedsiębiorstwa takie jak NFOŚiGW, Wody Polskie czy IOŚ? W dzienniku urzędowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska ukazał się zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie podziału kompetencji w kierownictwie tego resortu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przejęło – częściowo lub w całości – kompetencje trzech zlikwidowanych resortów: środowiska, klimatu oraz gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej.

Minister Michał Kurtyka

Minister Michał Kurtyka – oprócz kompetencji czysto organizacyjnych i kierowniczych w resorcie nadzoruje też prace Biura Ministra, Departamentu Edukacji i Komunikacji, Departamentu Gospodarki Wodnej, Departamentu Prawnego, Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Wykonuje także kompetencje prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Agencji Rezerw Materiałowych, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułów uczestnictwa Skarbu Państwa w: Przedsiębiorstwie Budownictwa Hydrotechnicznego „ODRA 3”, Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego w Tczewie (w likwidacji), Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych i Podwodnych.

Wiceminister Ireneusz Zyska

Wiceminister (sekretarz stanu) Ireneusz Zyska jest pełnomocnikiem rządu do spraw odnawialnych źródeł energii. To on kieruje pracami departamentów: elektromobilności i gospodarki wodorowej, ochrony powietrza i polityki miejskiej, OZE. Wykonuje też kompetencje ministra w stosunku do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Wiceminister Małgorzata Golińska

Sekretarz stanu, wiceminister Małgorzata Golińska (jako Główny Konserwator Przyrody) nadzoruje prace Departamentu Ochrony Przyrody, Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami, a także wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do: Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, parków narodowych.

Wiceminister Jacek Ozdoba

Jacek Ozdoba (wiceminister w randze sekretarza stanu) zajmuje się pracami Departamentu Ciepłownictwa, Departamentu Instrumentów Środowiskowych, Departamentu Gospodarki Odpadami. Wykonuje też kompetencje Ministra w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wiceminister Edward Siarka

Wiceminister (sekretarz stanu) Edward Siarka to pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa. Podlega mu Departament Leśnictwa i Łowiectwa, a kompetencje ministra wykonuje w stosunku do: Biura Nasiennictwa Leśnego, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskiego Związku Łowieckiego oraz szkół leśnych. Realizuje też kompetencje organu założycielskiego w stosunku do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Pozostałe kompetencje

Podsekretarz Stanu (Główny Geolog Kraju) Piotr Dziadzio odpowiada za prace departamentów Elektroenergetyki i Gazu, Energii Jądrowej, Geologii i Koncesji Geologicznych, Nadzoru Geologicznego, Ochrony Złóż i Polityki Surowcowej RP, Ropy i Paliw Transportowych.

Kompetencje ministra wykonuje w stosunku do: Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Instytutu Energetyki w Warszawie, Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie, Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Wykonuje też kompetencje ministra oraz realizuje kompetencje organu założycielskiego w stosunku do państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych” z siedzibą w Otwocku-Świerku oraz kompetencje Ministra jako dysponenta Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Podsekretarz Stanu Adam Guibourgé-Czetwertyński nadzoruje prace Departamentu Funduszy Europejskich, Departamentu Spraw Międzynarodowych, Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej.

Wykonuje kompetencje ministra w stosunku do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Czytaj więcej

Skomentuj