W ramach zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym sformułowano pierwsze konkretne działania oraz zidentyfikowano bariery dla wdrażania GOZ-u w Polsce. Jakie są pierwsze wnioski?

Łukasz Sosnowski, Ministerstwo Rozwoju
Łukasz Sosnowski – sekretarz zespołu ds. GOZ w Ministerstwie Rozwoju

W odpowiedzi na europejskiej propozycje dotyczące GOZ-u – gospodarki o obiegu zamkniętym – zrodziła się inicjatywa opracowania polskiej mapy drogowej, która zaproponowałaby krajowe działania w tym zakresie. W tym celu w Ministerstwie Rozwoju przygotowano wstępny projekt, w którym zawarto cztery rozdziały, zdaniem ich twórców, odzwierciedlające priorytety GOZ-u z uwzględnieniem specyfiki i priorytetów polskiej gospodarki. Są nimi zrównoważona produkcja, zrównoważona konsumpcja, biogospodarka oraz nowe modele biznesowe.

Materiał ten był podstawą dla pracujących w pierwszej połowie 2017 r. grup roboczych, które miały dokonać pierwszej analizy przedstawionych propozycji i oceny priorytetów z punktu widzenia polskich uwarunkowań.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

W szczególności ważne było sformułowanie konkretnych działań oraz zidentyfikowanie barier dla wdrażania GOZ-u w Polsce. Tylko wspólne działanie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym pozwoli na wypracowanie takiego zestawu narzędzi, które pozwolą na efektywne wdrożenie GOZ w Polsce. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że do grup roboczych, które analizowały projekt polskiej mapy drogowej, zgłosili się przedstawiciele wszystkich sektorów życia społeczno-gospodarczego. Pozwoliło to na wieloaspektową dyskusję, w której – jako można mieć nadzieję – żaden głos nie został pominięty, co znajdzie odzwierciedlenie na dalszych etapach opracowywania tego tym dokumentu.

Recykling elementem gospodarki o obiegu zamkniętym. Forum Recyklingu 2017 już wkrótce

Prace podzielono w nieco odmienny sposób niż sam projekt mapy drogowej. Powołano cztery grupy robocze, dotyczące: odpadów; edukacji i promocji; biogospodarki; nowych modeli biznesowych. Zaangażowano ok. 200 partnerów, którzy w ramach analizy samego projektu mapy drogowej, a także debat, warsztatów oraz mapowania działań próbowali wydobyć te propozycje, które – ich zdaniem – w jak największym stopniu mogłyby się przyczynić do przejścia polskiej gospodarki na tory GOZ-u.

Grupa robocza ds. odpadów przeanalizowała działania wskazane w projekcie mapy drogowej z podziałem na odpady z działalności gospodarczej, odpady z gospodarstw domowych oraz rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Z jednej strony podkreślono wielki potencjał wykorzystania odpadów przemysłowych, w tym ze spalania paliw, co wiąże się m.in. z działalnością przemysłu wydobywczego i energetycznego w Polsce.

3/4 Polaków nie słyszało o gospodarce obiegu zamkniętego

Z drugiej strony odpady komunalne, w tym rozszerzona odpowiedzialność producenta, jako zagadnienia najbardziej oddziałujące na społeczeństwo, także powinny stanowić priorytet dla polskich działań, prowadzonych z myślą o GOZ-ie. Pełna wersję artykułu można przeczytać w kwartalniku “Recykling” 3/2017 .

O mapie drogowej gospodarki obiegu zamkniętego podczas Forum Recyklingu (18 października) opowie Łukasz Sosnowski, sekretarz Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Wystąpienie to stanowić będzie zarazem wstęp do debaty “Gospodarka o obiegu zamkniętym: wyzwania i szanse”, której patronem jest ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.

Czytaj więcej

Skomentuj