Tak dla nowych terenów zieleni w miastach. Nowy druk senacki nr 308 otwiera możliwość przekazywania gruntów instytucji skarbu państwa pod nowe parki. Do tej pory było to możliwe np. dla stadionów czy dróg publicznych, ale nie dla terenów zieleni. – Moja inicjatywa legislacyjna powstała w oparciu o wrocławskie doświadczenia – poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych Bogdan Zdrojewski.

Senatorowie składający projekt zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa uzasadnili zmianę przepisów m.in. wysokim stopniem urbanizacji miasta i potrzebami społecznymi.

– Ustawa w proponowanej wersji poszerza możliwości nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zachowano przy tym wymóg zgody właściwego ministra, co pozwoli zachować gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa. W obecnym stanie prawnym brak jest ustawowego upoważnienia dla KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) do takiej czynności, co uniemożliwia jej dokonanie – czytamy w uzasadnieniu.

Namiastka lasu w mieście

Tworzenie parków rozumianych jako teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością flory, w tym często zadrzewiony, ma długą historię. Parki zlokalizowane szczególnie w miastach (choć zmiana ustawy nie ogranicza przekazania nieruchomości tylko na rzecz terenów miejskich) rozumiane jako publiczna zorganizowana przestrzeń zielona, pełniąca funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, a niekiedy także sportowe lub inne, są namiastką lasu.

Senatorowie zauważają też, że parki to również miejsca bytowania zwierząt, głównie ptaków i małych ssaków. Park publiczny ma propagować kulturę, poszanowanie dla piękna przyrody, a także edukować w zakresie przyrody. Istotą parku publicznego jest również dostęp do świeżego powietrza i pozbawionej zanieczyszczeń przestrzeni, w granicach nowoczesnego miasta.

“Parkoterapia” – ważna w czasie pandemii

Uzasadnieniem dla zmian w ustawie ma być również fakt, że kontakt z naturą jest szczególnie ważny w okresach pandemii i w zwalczaniu jej negatywnych skutków, służąc zarówno odpoczynkowi, jak i aktywnemu uprawianiu sportów. Dlatego też należy podjąć wszelkie działania umożliwiające ich powstawanie i rozwój, czemu służyć ma zaproponowana nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – dodają autorzy projektu.

– Z praktyki wiadomo, że w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wchodzą nieruchomości niezagospodarowane, leżące w pobliżu granic, czy na terenie miast, świetnie nadające się na cele tworzenia parku. Z drugiej strony wiadomo, że same miasta ciepią na brak takich terenów. Zwłaszcza w dużych miastach występuje wysoki stopień urbanizacji, co jest efektem braku możliwości przekształcania gruntów pod tereny zielone. W większości polskich miast proporcje terenów zielonych do określonej liczby ludności znacząco odbiegają od oczekiwanych standardów – wyjaśniają senatorowie składający projekt zmian w prawie.

Możliwość nieodpłatnego przekazania terenu

Projekt niniejszej ustawy nie narzuca rozwiązań, nie czyni z nich aktywności obligatoryjnych, daje jedynie możliwość nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w sytuacji dobrze uzasadnionego wniosku. Istotne jest, że daje szansę na zaspokojenie istotnych potrzeb społeczności lokalnej.

– Uzyskanie nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego w sposób nieodpłatny umożliwi przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na zorganizowanie samego parku i wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę. Ułatwi tym samym realizację zadań tych jednostek, określonych np. w art. Art. 7. ust 1 pkt 1)i pkt12) ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj więcej

Skomentuj