Do konsultacji społecznych i międzyresortowych trafił projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zapisy projektu mają m.in. pozwolić na kontrolę energetyki prosumenckiej i wprowadzają przedziały taryf gwarantowanych dla niektórych mikroinstalacji OZE.

Choć ustawa o odnawialnych źródłach energii weszła w życie 4 maja tego roku, już wcześniej wielu ekspertów zgłaszało potrzebę zmiany jej ustaleń. Prace Ministerstwa Gospodarki nad nowelizacją trwają od czasu uchwalenia ustawy w lutym tego roku.

– Celem  ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii jest usunięcie wątpliwości  interpretacyjnych (prawnych i redakcyjnych) regulacji, które nie weszły  jeszcze w życie, a związanych z brzmieniem niektórych przepisów ustawy z  dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r.  poz. 478), w szczególności art. 41 ustawy, które dotyczą kwestii  dopuszczalności pomocy publicznej dla wytwórców tak prowadzących, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej – tłumaczy resort gospodarki, który przygotował projekt.

Nowelizowane są zapisy dotyczące wysokości taryf gwarantowanych dla prosumentów, czyli jednoczesnych producentów i konsumentów energii pochodzącej z niewielkich źródeł odnawialnych.

Jedną z zasadniczych zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji jest wprowadzenie przedziału taryf gwarantowanych dla niektórych technologii OZE, szczególnie dla fotowoltaiki. Np. właściciel instalacji 3 kW (dla domu jednorodzinnego) może otrzymać taryfę gwarantowaną w wysokości od 64 gr/kWh do 75 gr/kWh. W przypadku instalacji większej – od 3 do 10 kWh – stawka gwarantowana wynosi od 0,49 do 0,65 zł za 1 kWh.

W projekcie nowelizacji zmieniła się również stawka netto opłaty OZE, którą ponoszą odbiorcy energii elektrycznej. W 2016 r. opłata ta miała wynieść 2,51 zł za 1 MWh, resort proponuje, by było to 4,01 zł za 1 MWh.

Z tekstem projektu można się zapoznać na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Czytaj więcej

Skomentuj