Ponad 92 tys. mieszkańców Białej Podlaskiej będzie mogło korzystać z nowoczesnego, ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Gruntownie przebudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków jest wyposażona w centralną przepompownię i efektywny system zarządzania miejską siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Inwestycja warta prawie 86 mln zł została zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków po gruntowej modernizacji to sposób na dostosowanie systemu wodno-ściekowego w Białej Podlaskiej do unijnych wymagań zawartych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, która szczegółowo określa wymogi i zasady ochrony środowiska przed niekorzystnymi skutkami odprowadzania nieczystości w aglomeracjach.

Dofinansowanie z NFOŚiGW

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” w marcu 2018 r. podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę w sprawie dofinansowania przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej. Na mocy tego porozumienia NFOŚiGW przekazał przedsiębiorstwu ponad 44 mln zł dotacji z funduszy Unii Europejskiej oraz ponad 11 mln zł pożyczki ze środków krajowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł przeszło 85, 8 mln zł.

Nowa jakość

Za te pieniądze w ciągu ponad czterech lat zrealizowana została duża inwestycja, która umożliwi zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni oraz poprawi  i unowocześni jakość oczyszczania ścieków i funkcjonowanie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białej Podlaskiej. Wszystkie trzy bloki oczyszczalni – mechaniczny, biologiczny i gospodarki osadowej – zostały zmodernizowane i rozbudowane. Dodatkowo unowocześnione zostały punkty pomiarowe sieci wodociągowej, zakupiono specjalistyczny sprzęt do wykrywania nieszczelności i zwiększono wykorzystanie wody technologicznej do celów oczyszczania, co przełoży się na ogólną oszczędność wody w przedsiębiorstwie. Ponadto infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna została wyposażona w specjalny system (klasy GIS)  do zarządzania majątkiem sieciowym.

Czytaj więcej

Skomentuj