11 maja odbędzie się oficjalne otwarcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 86 mln zł.

Wybudowany w ramach Projektu ZUO oparty jest na technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i zebranych selektywnie. 

Inwestycja o wartości ponad 86 mln zł stanowi zaplecze dla kompleksowego systemu gospodarki odpadami, obejmującego swym zasięgiem 158 tysięcy mieszkańców. W obecnym systemie priorytetem jest segregacja odpadów u źródła ich powstawania oraz stosowanie najlepszych dostępnych technologii unieszkodliwiania odpadów, pozwalających nam ograniczyć ilość odpadów kierowanych na składowisko. Przyjęte w zakładzie rozwiązania technologiczne zakładają w pełni zautomatyzowaną i wielofunkcyjną instalację do sortowania odpadów. Cechuje się ona wysokim poziomem odzysku frakcji materiałowej, poprzez wykorzystanie sześciu separatorów optopneumatycznych, służących do automatycznego wydzielania określonych rodzajów surowców z całego strumienia odpadów poddawanych procesowi sortowania.

Do najważniejszych celów projektu należy zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych na składowisku o minimum 61 proc., które wydzielone zostaną ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych, w celu ponownego wykorzystania jako surowce wtórne, kompost oraz paliwo alternatywne (RDF). Powstało również zaplecze techniczne do przetwarzania odpadów zebranych w systemie selektywnej zbiórki.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie środki Europejskiego Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Dofinansowanie unijne wyniosło 42 mln zł. WFOŚiGW w Olsztynie udzielił 15 mln zł pożyczki inwestycyjnej, której celem było zapewnienie kompletnego montażu finansowego dla tak ogromnej inwestycji. Pozostałe środki w kwocie ok. 30 mln zł, to udział 12 samorządów tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”: Miasto Ełk, gminy miejsko – wiejskie: Olecko, Gołdap, Biała Piska, gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo, Stare Juchy, Prostki, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, Dubeninki.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj