Radni sejmiku województwa śląskiego przyjęli wojewódzki plan gospodarki odpadami. Zawiera on m.in. analizę aktualnego stanu, prognozowane zmiany i cele w zakresie gospodarki odpadami, określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, a także określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów i mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów.

To również określenie regionów gospodarki odpadami oraz regionalne i zastępcze instalacje służące ich przetwarzaniu. Projekt wskazuje cztery takie regiony wraz z wykazem regionalnych instalacji.

Przyjęcie zaktualizowanego planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego wynika z zapisów nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia br. Na podstawie tych zmian została przeprowadzona procedura opiniowania oraz konsultacji społecznych. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W treści projektu zostały uwzględnione uwagi przekazane przez Ministra Środowiska.

– Nowa ustawa nakłada na gminy odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi na ich terenie. Podmioty gospodarcze, które na zlecenie gmin będą wywozić odpady, będą musiały zawieźć je do instalacji regionalnych. W gestii Sejmiku jest wyznaczenie regionów gospodarki odpadami wraz ze wspomnianymi instalacjami – podkreślił Wojciech Cierpiał, p.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Do obowiązków gmin będzie należało m.in. dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wprowadzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej dochód gminy.

źródło: slaskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj