Celowy Związek Gmin CZG-12 to związek międzygminny, skupiający obecnie 16 gmin członkowskich. W należącym do Związku Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie przetwarzanych jest rocznie ponad 50 tysięcy ton odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów komunalnych. 

Wobec rosnących ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych oraz konieczności osiągania coraz wyższych poziomów odzysku i recyklingu Celowy Związek Gmin CZG-12 dokonał w ostatnim czasie gruntownej modernizacji w ramach projektu pn. „Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i Kultura”, Działania 4.2 „Gospodarka Odpadami”. Wartość inwestycji wyniosła blisko 16 mln zł. Na zadanie pn. „Dostawa linii technologicznej przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do ZUOK w Długoszynie” wydano ok. 12 mln zł. 

Rozwój i plany na przyszłość

W 2022 roku Związek objął systemem gospodarki odpadami ponad 170 tysięcy mieszkańców. Obecnie – dzi...