Przepisy regulują sposoby rejestracji i zarządzania różnymi rodzajami emisji. Pozwolenia emisyjne to szczególna forma zgody na emisję z instalacji. 

Kontynuując rozważania dotyczące emisji z instalacji (PK 12/2022), muszę przede wszystkim wrócić do treści opracowania, opublikowanej w powołanym numerze „Przeglądu”, i dokonać pewnego sprostowania. Otóż fragment dotyczący decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu, a dokładnie jej merytorycznych podstaw (wyników pomiarów takiej emisji), powinien mieć brzmienie następujące” „Decyzja taka wydawana jest dopiero po stwierdzeniu przez organ ochrony środowiska na podstawie pomiarów własnych lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem w wyniku jego działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu” (pomiarów tych nie prowadzi już Inspekcja Ochrony Środowiska). Dziękuję uważnym czytelniczkom za zwrócenie uwagi na tę kwestię i przepraszam za brak należytej weryfikacji przepisów, spowodowany sytuacją osobistą. 

Różne postaci standardów emisyjnych 

Przechodząc do pozwolenia emisyjnego jako szczególnej formy zgody na emisję z instalacji – w jego treści w szczególności ustalona powinna być „wielkość dopuszczalnej emisji w w...