Zielone finanse mają ożywić gospodarki krajów Unii Europejskiej po pandemii COVID-19. Wartość inwestycji ma wynieść 1 bln euro. Póki co, nie funkcjonują jeszcze wszystkie przepisy dotyczące ww. finansowania. Jednak każdy kraj członkowski, w tym Polska, będzie miał obowiązek ich implementowania.

Termin „zielone finanse” pojawia się ostatnio coraz częściej w dokumentach czy dyskusjach związanych z ochroną środowiska, na co wpływ miało m.in. przyjęcie przez Unię Europejską planu działań określanego jako „Europejski Zielony Ład” (European Green Deal – EGD). Jest to dokument (Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejski Zielony Ład, Bruksela, 11.12.2019 r., COM(2019) 640 final) niemający formalnie charakteru aktu normatywnego. Jednak, jak pokazuje praktyka, szybko będą się pojawiać unijne akty normatywne wdrażające jego postanowienia. Aby osiągnąć cele wyznaczone w Europejskim Zielonym Ładzie, KE przedstawiła również plan zrealizowania w kolejnym dziesięcioleciu zrównoważonych inwestycji o wartości co najmniej 1 bln euro. Założono także, że 30% wieloletniego budżetu UE (na lata 2021-2028) oraz unijnego instrumentu NextGenerationEU (NGEU), służącego ożywieniu gospodarki po pandemii COVID-19, przeznaczonych zostanie na inwestycje ekologiczne....