Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi na poselską interpelację stwierdziło, że popioły z domowych palenisk muszą być klasyfikowane pod jednym kodem odpadowym. Oznacza to, że gminy za ich zagospodarowanie zapłacą więcej, a dodatkowe koszty będą musieli ponieść mieszkańcy.

Uwaga! Tekst został zaktualizowany o oficjalne stanowisko Ministerstwa Środowiska w tej sprawie. Jego treść zamieszczamy na końcu informacji.


O sprawie pisze m.in. serwis Interia Biznes. Do tej pory popioły w większości gmin trafiały do pojemników na odpady zmieszane. Jednak część samorządów wprowadziła ich selektywną zbiórkę. Problem w tym, że, w zależności od gminy, popiołom nadawano różne kody odpadów.

– Brak dedykowanego kodu dla jednoznacznego przyporządkowania odpadów popiołów wprowadza chaos i powoduje, że niektóre z gmin klasyfikują popioły pod kodem 20 01 (odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie – red.), a inne pod kodem 10 01 01 (żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów – red.) – zauważyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości w interpelacji do resortu środowiska.

Zdaniem ministerstwa niewłaściwe jest klasyfikowanie popiołów ani pod pierwszym, ani pod drugim kodem. Zamiast tego powinno się je oznaczać kodem ex 20 01 99.

Kody popiołów – katalog

Co to oznacza dla gmin? Przede wszystkim większe koszty zagospodarowania odpadów. Popioły trzeba będzie kierować do firm mających odpowiednie decyzje na ich odzysk lub unieszkodliwianie. Na domiar złego na rynku nie ma jeszcze przedsiębiorstw z pozwoleniami na zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 20 01 99.

Samorządy za zagospodarowanie popiołów na pewno będą musiały zapłacić więcej niż wynosi opłata za korzystanie ze środowiska, która w przyszłym roku wyniesie 170 zł za tonę odpadów, w 2019 r. – 220 zł, a w 2020 r. wzrośnie do 270 zł. Czyli, w porównaniu ze stawką 60 zł za tonę przy kodzie 10 01 01, w 2020 r. i z kodem ex 20 01 99 będzie to prawie pięciokrotnie więcej.

Urzędnicy tę kosztowną zmianę w interpretacji przepisów najprawdopodobniej będą musieli pokryć podwyższając tzw. opłatę śmieciową. Szczególnie dotkliwie mogą odczuć to mieszkańcy m.in. Śląska, gdzie znaczna część domów ogrzewana jest paliwami stałymi. Tylko w Bielsku-Białej za zagospodarowanie popiołów miasto będzie musiało dopłacić niemal 350 tys. zł rocznie.


Aktualizacja, 20.07.2017: Ministerstwo Środowiska przesłało nam oficjalne wyjaśnienie dotyczące opisywanej sprawy. Publikujemy je w całości poniżej:

Resort środowiska nie zmieniał klasyfikacji dla popiołów z domowych palenisk. Powinny być one klasyfikowane jako odpady komunalne, zgodnie z definicją odpadów komunalnych, w grupie 20, gdyż przepisy wskazują, że odpady należy klasyfikować uwzględniając źródło ich powstawania.

Klasyfikacja taka obowiązuje co najmniej od czasu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzonego ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zatem nie można mówić tu o zmianie stanowiska przez Ministerstwo Środowiska, gdyż jest ono od dawna utrwalone.

Natomiast podgrupa 10 01, do której błędnie mogą być klasyfikowane popioły z gospodarstw domowych, dotyczy odpadów z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw. W związku z tym, jeżeli popioły pochodzące z gospodarstw domowych są klasyfikowane w podgrupie 10 01 to jest to działanie niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Czytaj więcej

19 Komentarze

 1. No właśnie tak czytam ODPADY KLASYFIKUJE SIĘ WEDŁUG ŹRÓDŁA POWSTAWANIA. Zgodnie z ustawą ODPADY KOMUNALNE to odpady powstające w gospodarstwach domowych czyli zgodnie z katalogiem odpadów to gr 20 czyli popiół z palenisk domowych klasyfikuje się do tej grupy.

  • Tępy matole, przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem rozporządzenie:

   Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20, przypisując im odpowiedni
   sześciocyfrowy kod określający rodzaj odpadu (z wyłączeniem kodów kończących się na 99), z zastrzeżeniem akapitu
   5 i 6.
   W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20 odpady klasyfikuje się
   w grupach od 13 do 15.
   W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20 odpady klasyfikuje się
   w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach.
   W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16 odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania,
   przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).

   PODSUMOWUJĄC, DOPIERO GDY NIE ZNAJDZIE SIĘ ODPOWIEDNIEGO KODU KLASYFIKUJE SIĘ ODPAD Z KOŃCÓWKĄ 99, A WPRZYPADKU POPIOŁU JEST KOD 10 01 01 I TO JEST PRAWIDŁOWA KLASYFIKACJA POPIOŁU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM (ROZPORZADZENIEM).

   • Nerwowy z Ciebie rocznik, swoją drogą to nie ładnie tak obrażać innych dlatego tylko że mają inne zdanie.
    Skoro wg Twojej interpretacji popioły z palenisk domowych są wytwarzane w elektrowni lub w innych zakładzie energetycznego spalania paliw to sobie tak to klasyfikuj. Dla przypomnienia taki sam opis jest dla 100101 w decyzji komisji europejskiej (2014/955/UE). Gdyby popioły z palenisk miały być w grupie 1001 to ta grupa by się nazywała: ODPADY ZE SPALANIA PALIW. Skoro wg źródła klasyfikujemy to odpady z palenisk domowych wpisują się definicję ODPADU KOMUNALNEGO z ustawy o odpadach. Czyli ich źródłem jest: GOSPODARSTWO DOMOWE i dlatego klasyfikujemy do gr. 20. Jeszcze nie tak dawna wszyscy wrzucali taki popiół do zmieszanych 200301 i nikomu to nie przeszkadzało, co oczywiście prowadziło do różnych patologii.

   • Jeszcze jedno ja rozumiem Twój tok myślenia zgodnie z który koncówka 99 jest dopiero jak nie znajdziemy odpady w jakiejkolwiek grupie. Tylko ja uważam, że nie znajdujemy.

    • Rozporządzenie mówi dokładnie co robić, a ministerstwo tworzy interpretację bzdurną, wystarczy przeczytać ze zrozumieniem.
     Idąc tokiem rozumowania Ministerstwa, który bezkrytycznie powtarzasz, opony oddawane na np. PSZOK należało by klasyfikować ex 20 01 99, odpady remontowe, które oddają mieszkańcy należałoby klasyfikować ex 20 01 99, itd., itd… BZDURA.
     A wg mnie to w całym tym zamieszaniu chodzi o to by kosztem ogółu mieszkańców zdobyć dla Marszałków środki na dofinansowanie wymiany kotłów CO (niska emisja). Stąd bez zmiany prawa próba wywarcia presji na Gminy by klasyfikować popiół odbierany od mieszkańców w kodzie komunalnym, w którym od przyszłego roku będzie wynosił 170 zł /Mg, zamiast niecałe 20 zł / Mg, lub w ogóle o ile popiół pójdzie do rekultywacji.

     • Zgadzam się, że klasyfikowanie odpadów remotontowo-rozbiórkowych pod 20 01 99 było by głupotą ponieważ gr 17 ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (WŁĄCZAJĄC GLEBĘ I ZIEMIĘ Z TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH) daje możliwość klasyfikacji odpadów od mieszkańców pod kodami z tej grupy.
      Zgadzam się również z tym, że 170 zł/Mg to jest horrendalna kwota. Wystarczyłoby rozporządzeniu w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska dodać kod ex 20 01 99 z odpowiednim opisem oraz w rozporządzeniu w sprawie składowisk i nie było by tej całej dyskusji. Ogólnie większość problemów od początku reformy komunalki jest traktowane po macoszemu.
      Prawdopodobnie będzie nowe rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów w związku ze zmianą ustawy o odpadach. Projekty są pod tym adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292406/katalog/12393238#12393238. Na razie nie ma tam rewolucyjnych zmian ale nigdy nic nie wiadomo i może coś się pojawi na temat tych popiołów z palenisk domowych. Choć w odpowiedzi na interpelację poselską MŚ odpisało, że zamierza nadawać dodatkowego kodu http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=11834&view=null.

 2. To może jeszcze raz 🙂
  Jak Szanowni Państwo wskazali to odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20, przypisując im odpowiedni sześciocyfrowy kod określający rodzaj odpadu (z wyłączeniem kodów kończących się na 99).

  Podgrupa 10 01 to odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw i w żadnym wypadku nie mogą być w tej grupie klasyfikowane odpady palenisk domowych (bo to ani nie elektrownia ani inny zakład energetycznego spalania paliw – gdyby ktoś miał problemy z pojęciem tego to wyjaśniam).

  Ministerstwu Środowiska już w 2014 r roku była zgłaszana potrzeba zmiana rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów żeby można wykorzystać popioły z palenisk domowych zgodnie z § 16 ust. 8 lub § 17 ust. 1 tego rozporządzenia. Tak więc ani poprzednia ani nowa ekipa nic z tym nie zrobiła.

  Poza tym nie jest prawdą, że nie ma przedsiębiorstw które nie potrafią tego odpadu zagospodarować, ponieważ składowiska odpadów już mają pod kodem ex 200199 popioły z palenisk domowych możliwość odzysku tego odpadu. Umożliwia to § 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie składowisk zgodnie z którym do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów odpadów, jeżeli na podstawie badań stwierdzono, że spełniają kryteria dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określonych w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 118 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
  A problem jest w tym, że popiół z palenisk domowych tych kryteriów nie spełnia (widziałem takie badania) przede wszystkim ze względu na co jest spalane poza węglem. I z tego względu te popioły nie powinny być dopuszczone do stosowania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Oczywiście nie wykluczam, że na rynku są takie badania z których wynika, że wszystko jest w najlepszym porządku. Pytanie jest tylko takie kto pobierał próbkę do badań.

   • No właśnie tak czytam ODPADY KLASYFIKUJE SIĘ WEDŁUG ŹRÓDŁA POWSTAWANIA. Zgodnie z ustawą ODPADY KOMUNALNE to odpady powstające w gospodarstwach domowych czyli zgodnie z katalogiem odpadów to gr 20 czyli popiół z palenisk domowych klasyfikuje się do tej grupy.

Skomentuj