Wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Rozporządzenie zobowiązuje gminy do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu do 31 grudnia 2020 r., a także ustala sposób ich obliczania, co ma umożliwić weryfikację ich osiągnięcia w kolejnych latach. W zależności od rodzaju odpadów gminy powinny osiągnąć:
– co najmniej 50% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło
– co najmniej 70% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami – w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych jest aktem wykonawczym ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Obowiązek wynikający z rozporządzenia stanowi również transpozycję art. 11 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj