Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych na instalację wodno-kanalizacyjną na terenie Nowego Zoo w Poznaniu. Powstanie ponad 1,3 km linii wodociągowej i 600 m kanałów sanitarnych.

Dzięki inwestycji Nowe Zoo w Poznaniu ma zyskać alternatywne źródło wody i uprościć gospodarkę ściekami. – Planujemy, że jej realizacja zakończy się w IV kwartale przyszłego roku – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Obecnie ogród zoologiczny czerpie wodę z własnego głębinowego ujęcia wody, a stan techniczny istniejącej instalacji wodociągowej jest niezadowalający. Skutkuje to licznymi awariami oraz problemami z uzyskaniem wymaganego ciśnienia.

Nowe Zoo nie ma również systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a jedynie ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki są odbierane przez wozy asenizacyjne i wywożone do punktu zlewnego Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego.

Dzięki podłączeniu do miejskiej sieci i doprojektowanym odcinkom instalacji możliwa będzie ciągłość dostaw wody do obiektów zoo również w przypadku awarii. Pojawią się także nowe hydranty.

Realizacja inwestycji sprawi, że w Nowym Zoo mniej uciążliwa będzie też gospodarka ściekami. W miejsce dotychczasowych zbiorników bezodpływowych pojawią się nowe, betonowe. Ścieki będą dowożone z nich wozami asenizacyjnymi i wprowadzane do kanalizacji grawitacyjnej poprzez kontenerową stację zlewczą na terenie ogrodu. Przyłącza i tłocznię ścieków ma wybudować na te potrzeby spółka Aquanet.

Podmioty, które chcą wziąć udział w postępowaniu przetargowym, mogą składać swoje oferty do 8 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej

Skomentuj