1 / 2

W dniu 20 grudnia 2022 r. uprawomocnił się wyrok Sadu Okręgowego w Radomiu w sprawie sprawcy nielegalnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych w m. Wilczoruda, gmina Pniewy. Na jego mocy sprawca zdarzenia został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Zasądzono także od niego nawiązkę w wysokości 30 tys. zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – poinformował WIOŚ w Warszawie.

W listopadzie 2019 roku podczas wspólnych działań Inspektorów WIOŚ w Warszawie, Delegatury w Radomiu i Policji ujawniono miejsce nielegalnego magazynowania odpadów na terenie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w gm. Pniewy. W budynkach gospodarczych znajdowało się 16 mauzerów 1000 litrowych, 8 beczek 200 l i 24 beczki 20 litrowe, które zawierały odpady niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne

Jak informuje WIOŚ w Warszawie, przeprowadzona analiza pobranych prób wykazała, że były to odpady niebezpieczne. Zawierały one w swoim składzie między innymi: ftalan benzylu butylu, oktametylosilseskwioksan, błękit victoria oraz styren. Są to substancje działające drażniąco na skórę i oczy, trujące w przypadku połknięcia, szkodliwe w następstwie wdychania oraz mogące powodować raka. Działanie tych substancji jest toksyczne dla organizmów wodnych i może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Część wykrytych substancji jest łatwopalna lub wysoce łatwopalna i ich przechowywanie łączy się z zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Finał w sądzie

W wyniku działań WIOŚ niebezpieczne odpady zostały usunięte. Jednocześnie, wobec podejrzanego skierowano wystąpienie do Prokuratury Rejonowej w Grójcu o wszczęcie postepowania, z art. 183 § 1 Kodeksu karnego (dokonywanie składowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym, co może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym).

Sprawa znalazła finał w Sadzie Okręgowym w Radomiu. Na mocy prawomocnego wyroku sprawca zdarzenia został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Zasądzono także od niego nawiązkę w wysokości 30 tys. zł na rzecz NFOŚIGW.

 

Czytaj więcej

Skomentuj