W życie weszły zmiany w programie “Czyste Powietrze”, a także dotyczące procesu przyjmowania i weryfikacji wniosków. Ułatwić ma to dostęp zainteresowanym osobom do programu oraz usprawnić proces jego wdrażania.

Zmiany w programie “Czyste Powietrze” od pewnego czasu zapowiadało m.in. Ministerstwo Środowiska po tym, jak Komisja Europejska skrytykowała przyjętą w nim zasadę wymiany kotłów na węgiel na urządzenia korzystające z tego samego paliwa (co wg UE podważa sens programu mającego walczyć z niską emisją) oraz sposób dystrybucji funduszy.

Do tej pory wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane były wyłącznie przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po zmianach w proces wdrażania programu zaangażowane mają być także gminy, które będą – na podstawie zawartych z WFOŚiGW porozumień – przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji.

Zmianie uległ również wzór formularza wniosku o dofinansowanie. Uprości to proces jego wypełniania. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie WFOŚiGW.

Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli także składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji. Ponadto wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, którego nie można jednak złożyć później niż do 30 czerwca br.

Czytaj więcej

Skomentuj