Prokuratorzy zbadali 1771 gminnych uchwał dotyczących pobierania od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Do sądów skierowano skargi na 469 z nich. 333 zostało uwzględnionych.

Pismo do wszystkich prokuratorów w kraju rozesłał w tej sprawie zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand. Zwrócił w nim uwagę, że „obowiązek ponoszenia opłat nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP”.

Zaznaczył, że upoważnienie powinno wynikać wprost z przepisów ustawowych i wskazywać organ administracji publicznej właściwy do wydania danego aktu normatywnego.

„Prokuratorzy podejmują działania mające na celu zbadanie zgodności z prawem uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej” – czytamy na stronie Prokuratury Krajowej.

W skali całego kraju prokuratorzy przeanalizowali łącznie 1771 uchwał. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości polegających na nakładaniu na mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci, prokuratury podejmują działania mające na celu zakwestionowania tych zapisów

Dlatego w 469 przypadkach prokuratury skierowały skargi na uchwałę rady gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sądy uwzględniły 333 z nich. „Prokuratorzy w celu wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwych uchwał podejmowanych przez gminy kierują również do właściwych organów wnioski o uchylenie uchwał przewidujących tzw. opłatę przyłączeniową oraz wzywają odpowiednie organy do usunięcia naruszeń prawa” – pisze w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Dotychczas zostało skierowanych 230 wniosków o uchylenie lub zmianę uchwały, z  których 189 zostało uwzględnionych.

Czytaj więcej

Skomentuj