Podczas wtorkowego posiedzenia, rząd zajmie się m.in. projektem ustawy o aplikacji mObywatel, zakładającym zrównanie dokumentu elektronicznego z plastikowym dowodem osobistym, a także m.in. projektem noweli ustawy mającej prowadzić do przyspieszenie wydawania decyzji środowiskowych. W szczególności chodzić ma o inwestycje liniowe w zakresie inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych.

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronach rządowych, na wtorkowym posiedzeniu ministrowie rozpatrzą m.in. projekt ustawy o aplikacji mObywatel, zakładający, że wszystkie dokumenty tradycyjne, jak plastikowe dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje szkolne oraz studenckie będą respektowane przez państwo na równi z dokumentami w aplikacji. Dokumenty tradycyjne będą nadal obowiązywały.

Nowela ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie i innych ustaw

Rząd ma zająć się m.in. projektem noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie i innych ustaw, która ma prowadzić do przyspieszenia procedur wydawania decyzji środowiskowych dla określonych inwestycji. W szczególności chodzić ma o inwestycje liniowe w zakresie inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśliło w uzasadnieniu, że przewidziane w projekcie zmiany wynikają przede wszystkim z potrzeby usprawnienia procedur inwestycyjnych.

Inwestycje strategiczne czyli jakie?

W projekcie wprowadzono określenie „inwestycje strategiczne” na przedsięwzięcia, w przypadku których w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej, nie bada się zgodności lokalizacji z ustaleniami planu zagospodarowania.

Projekt rozszerza też katalog inwestycji uznanych za „inwestycje strategiczne” o linie tramwajowe i metro, przedsięwzięcia wymagające koncesji na wydobywanie kopalin, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów.

Elektrownie szczytowo-pompowe

Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma się także zająć projektem specjalnej ustawy dotyczącej budowy elektrowni szczytowo-pompowych (ESP). Według MKiŚ ich budowa jest niezbędna, by skutecznie zarządzać energią z odnawialnych źródeł energii (OZE). Projekt przewiduje, że budowa lub przebudowa ESP zostanie dopisana do listy inwestycji celu publicznego. Ustawa ma być nadrzędna w stosunku do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Czytaj więcej

Skomentuj