Sejmik województwa opolskiego przyjął program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola. Koszty przeprowadzenia działań naprawczych w zakresie emisji sektora komunalno-bytowego dla Opola oszacowano na 22,5 mln zł.

Program ochrony powietrza dla stref województwa opolskiego jest dokumentem strategicznym, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa opolskiego, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia z uwzględnieniem ochrony środowiska z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Chroniąc mieszkańców

Cel realizowany będzie poprzez wskazanie działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Cel ten jest zbieżny z celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020.
Program ochrony powietrza jest elementem polityki ekologicznej regionu, stąd zaproponowane w nim działania muszą być spójne z istniejącymi dokumentami strategicznymi, czyli powinny realizować wyznaczone dotychczas cele w ujęciu regionalnym i lokalnym. Przy wyznaczaniu celów i działań konieczne jest także uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.

Działania naprawcze

Program zawiera diagnozę jakości powietrza ze względu na występowanie w powietrzu określonych substancji – to rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM 10, benzo(a)pirenem, pył zawieszonego PM 2,5, benzenu i ozonu.

Program zawiera zestaw koniecznych działań naprawczych, które powinny wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Chodzi m.in. o działania dot. opalania budynków (m.in. ograniczenie emisji instalacji o małej mocy, likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach publicznych, termomodernizacje budynków), transportu (m.in. rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego, czyszczenie dróg na mokro) oraz ograniczeń emisji zanieczyszczeń z przemysłu.

Wśród działań wspomagających wymieniono m.in. działania kontrolne, spójną politykę planowania przestrzennego, działania informacyjne dot. m.in. prognozy jakości powietrza czy całoroczny zakaz używania dmuchaw do sprzątania ulic w strefie Opola. Koszty przeprowadzenia działań naprawczych w zakresie emisji sektora komunalno-bytowego dla Opola oszacowano na 22,5 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj