W Dzienniku Ustaw opublikowano ostatnio dwa rozporządzenia Ministra Środowiska, których wydanie wynika z przepisów znowelizowanej niedawno ustawy zo utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/645/D2012000064501.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/630/D2012000063001.pdf


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj