Mimo że rozporządzenie ws. sposobu selektywnego zbierania odpadów jeszcze nie weszło w życie, jego zapisy już budzą szereg niejasności, które swoimi interpretacjami próbuje rozwiewać Ministerstwo Środowiska. Ich dokładny opis przedstawia Maciej Kiełbus z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

Tekst pierwotnie opublikowany został na portalu Prawo Dla Samorządu.

W dniu 29 grudnia 2016 roku Minister Środowiska – pomimo sprzeciwu środowisk samorządowych – wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Wejdzie ono w życie z dniem 1 lipca 2017 roku, aczkolwiek z uwagi na zawarte w nim przepisy przejściowe w niektórych gminach nowe przepisy wywołają skutki prawne najpóźniej z dniem 1 lipca 2021 roku.

Przepisy nowego rozporządzenia już na etapie prac legislacyjnych budziły liczne wątpliwości interpretacyjne. Z uwagi na nieuwzględnienie przez Ministerstwo Środowiska większości uwag zgłaszanych przez środowiska samorządowe oraz przedstawicieli innych interesariuszy systemu gospodarki odpadami komunalnymi, dyskusyjne przepisy znalazły się także w ostatecznej wersji rozporządzenia.

Skutkuje to pierwszymi interpelacjami poselskimi, mającymi na celu ustalenie znaczenia nowych przepisów z zakresu prawa odpadowego. Na szczególną uwagę zasługuje interpelacja z dnia 1 marca 2017 roku złożona przez posła Ryszarda Wilczyńskiego, na którą w ostatnich dniach odpowiedziało Ministerstwo Środowiska.

Problematyczne przepisy przejściowe

W interpelacji zapytano ministra, czy przepisy przejściowe odnoszą się wyłącznie do gmin, które wprowadziły selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zgodną z podziałem na frakcje wynikające z rozporządzenia, ale nie spełniają wymogów kolorystycznych co do pojemników i worków, czy też także do gmin, które prowadzą obecnie selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w inny sposób – z podziałem na inne frakcje niż określone w rozporządzeniu.

Ministerstwo Środowiska, udzielając odpowiedzi na to pytanie, wskazało, iż powyższe przepisy przejściowe odnoszą się do gmin, które zapewniły zgodną z rozporządzeniem liczbę pojemników, natomiast nie są one w odpowiednim kolorze i nie posiadają odpowiedniego napisu.

Okres przejściowy pozwala na dostosowanie pojemników do oznaczenia w ciągu pół roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz zastąpienie pojemników niespełniających wymagań w zakresie koloru w ciągu 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia.

Jednocześnie resort środowiska wskazał, iż powyższe przepisy przejściowe nie odnoszą się do worków. Jeżeli więc gmina podejmie decyzję o zbieraniu odpadów w workach, powinna zapewnić odpowiednią kolorystykę i napisy w terminie wejścia w życie rozporządzenia, czyli od dnia 1 lipca 2017 r.

Co dalej z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach?

W interpelacji poselskiej zapytano również, czy gminy, których dotyczy § 6 ust. 3 rozporządzenia, zobowiązane są w okresie vacatio legis (do 1 lipca 2017 roku) dokonać nowelizacji uchwał rad gmin w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, czy też nowelizacja uchwał może nastąpić z dniem rozpoczęcia świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie nowej umowy zawartej w okresie obowiązywania rozporządzenia.

1
2
3
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Witam.
    Co robić w przypadku gdy gmina narzuca mieszkańcom, zakupienie na własny rachunek pojemników na odpady i worków? Czy istnieją przepisy, które zobowiązują mieszkańców do zakupu pojemników?

Skomentuj